Pärimine

Prantsusmaa

Sisu koostaja:
Prantsusmaa

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Prantsusmaa

Perekonnaõigus – pärimisasjad


*kohustuslikud andmed

Artikkel 78 punkt a - selliste kohtute ja asutuste nimed ja kontaktandmed, kes on pädevad menetlema kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 45 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 50 lõikele 2

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Artiklis 45 osutatud taotlus esitatakse kõrgema astme kohtu (tribunal de grande instance) kantselei direktorile (directeur de greffe) (tsiviilkohtumenetluse seadustiku (code de procédure civile) artiklid 509-1, 509-2 ja 509-3), kui taotlus on seotud kohtuotsuse või kohtuliku kokkuleppega, ning notarite liidu (chambre des notaires) esimehele või tema asetäitjale, kui taotlus on seotud ametliku dokumendiga.

Artikli 50 lõikes 2 osutatud edasikaebused esitatakse kõrgema astme kohtu esimehele (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 509-9).

Artikkel 78 punkt b - artiklis 51 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Kõrgema astme kohtu esimehe lõplikku otsust saab vaidlustada ainult kassatsioonkaebusega (pourvoi en cassation), mis esitatakse kassatsioonikohtule (Cour de cassation).

Kassatsioonkaebuse võib esitada eri põhjustel (otsuse vastuolu seadusega, võimu kuritarvitamine, pädevuse, õigusliku aluse või õiguslike põhjuste puudumine, vastuolulised otsused jne), aga kohus piirdub igal juhul ainult õiguse kohaldamise kontrollimisega. See tähendab seda, et kohus kontrollib, et otsuse tegemisel ei ole rikutud seadust või õigusnormi, ent ei vaata kohtuasja sisuliselt uuesti läbi.

Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

Artikkel 78 punkt c - asjakohase teabe asutuste kohta, kes on pädevad välja andma tunnistust vastavalt artiklile 64

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Euroopa pärimistunnistuse annab välja notar.

Prantsusmaal valvab notarite kutsetegevuse järele notariaadi kõrgem nõukogu (Conseil supérieur du notariat).

Conseil supérieur du notariat

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Paris

Kontaktandmed leiab veebisaidilt http://www.notaires.fr/fr.

Artikkel 78 punkt d - artiklis 72 osutatud vaidlustamismenetlused

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Artiklis 71 osutatud mis tahes vaide võib esitada sellise kõrgema astme kohtu esimehele, mille tööpiirkonnas asub notari büroo (tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikkel 1381-4).

Taotluse võib esitada viieteistkümne päeva jooksul pärast Euroopa pärimistunnistuse tõestatud koopia väljastamist või teatavaks tegemist või pärast Euroopa pärimistunnistuse kohta tehtud otsuse kättesaamist.

Kõrgema astme kohtu esimees teeb taotluse kohta lõpliku otsuse. Taotluse esitaja, pärimistunnistuse väljastanud notar ja vajaduse korral Euroopa pärimistunnistust taotlev pool (kui tegemist ei ole taotluse esitajaga) kuulatakse ära või kutsutakse kokku. Notarile antakse otsusest teada.

Kui kõrgema astme kohtu esimees teeb korralduse tunnistus välja anda, seda parandada või muuta, võib ta astuda vajalikud sammud ise või paluda seda teha notaril.

Kui kohtu esimees annab korralduse Euroopa pärimistunnistus tagasi võtta või selle kehtivus peatada, teatab notar sellest viivitamata kõigile isikutele, kellele on väljastatud tunnistuse tõestatud koopia. Tunnistuse kehtivuse peatamise ajal ei saa väljastada selle koopiaid.

Artikkel 79 - Artikli 3 lõikes 2 osutatud loetelu koostamine ja hilisem muutmine

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 07/05/2021

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.