Pärimine

Saksamaa

Sisu koostaja:
Saksamaa

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Saksamaa

Perekonnaõigus – pärimisasjad


*kohustuslikud andmed

Artikkel 78 punkt a - selliste kohtute ja asutuste nimed ja kontaktandmed, kes on pädevad menetlema kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 45 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 50 lõikele 2

- Liidumaa esimese astme kohus (Landgericht)

- Liidumaa ülemkohus (Oberlandesgericht)

Artikkel 78 punkt b - artiklis 51 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Edasikaebamine

- Liidu ülemkohus [Bundesgerichtshof - BGH]

Artikkel 78 punkt c - asjakohase teabe asutuste kohta, kes on pädevad välja andma tunnistust vastavalt artiklile 64

  • Esimese astme jaoskonnakohus (Amtsgericht)
  • Baden-Württembergis notar (Amtsnotariat)

Artikkel 78 punkt d - artiklis 72 osutatud vaidlustamismenetlused

- Liidumaa ülemkohus (Oberlandesgericht)

Apellatsioonkaebus tuleb esitada ühe kuu jooksul kuupäevast, mil otsus edasikaebamise õigusega isikule teatavaks tehti.

Kui isiku harilik viibimiskoht on välismaal, on tähtaeg kaks kuud.

Apellatsioonkaebus tuleb esitada kirjalikult või kohtus kirjalikult fikseeritud suulise seisukohana ning koos sellega võib vaidlustada õigusküsimusi ja faktilisi asjaolusid.

Apellatsioonkaebus suunatakse automaatselt edasi liidumaa ülemkohtule.

See võib edasikaebuse lahendada ise või suunata selle tagasi madalama astme kohtule korraldusega lahendada see vastavalt kõrgema astme kohtu arvamusele.

Artikkel 79 - Artikli 3 lõikes 2 osutatud loetelu koostamine ja hilisem muutmine

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 08/07/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.