Pärimine

Itaalia

Sisu koostaja:
Itaalia

Artikkel 78 punkt a - selliste kohtute ja asutuste nimed ja kontaktandmed, kes on pädevad menetlema kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 45 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 50 lõikele 2

Apellatsioonikohus (corte d’appello)

Kõikide apellatsioonikohtute kontaktandmed leiab aadressilt https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp, klõpsates sõnal RICERCA ja seejärel valides „Corte d’Appello“ filtris, mis asub TIPO UFFICIO all (teisi välju tuleb eirata).

Artikkel 78 punkt b - artiklis 51 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Kõrgem kassatsioonikohus (Corte Suprema di Cassazione)

Piazza Cavour

00193 Roma (RM)

Itaalia

Telefon: (+39) 06 68831

Faks: (+39) 06 6883423

Veebisait: http://www.cortedicassazione.it/

Kohalik püha: 29. juuni

Itaalias on võimalik otsust vaidlustada õigusküsimusega piirduva edasikaebuse ehk kassatsioonkaebuse (ricorso per cassazione) abil.

Artikkel 78 punkt c - asjakohase teabe asutuste kohta, kes on pädevad välja andma tunnistust vastavalt artiklile 64

Notarid

Notarite (notai) kontaktandmed leiab aadressilt http://www.notariato.it/it/utilita/ricerca_notaio.jsp.

Artikkel 78 punkt d - artiklis 72 osutatud vaidlustamismenetlused

Kaebus (reclamo) tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 739 kohaselt.

(a)

Notari asukohas tegutsev üldkohus (madalama astme kohus – tribunale), mis koosneb kolmest kohtunikust (in composizione collegiale).

(b)

Kõikide üldkohtute kontaktandmed leiab aadressilt https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp, klõpsates sõnal RICERCA ja seejärel valides „Tribunale“ filtris, mis asub TIPO UFFICIO all (teisi välju tuleb eirata).

(c)

Tsiviilkohtumenetluse seadustiku artikli 739 kohane kaebus esitatakse taotlusena üldkohtule, kes teeb kiirmenetluse korras otsuse kinnisel istungil (in camera di consiglio). Kaebus tuleb esitada seadusega ette nähtud kümne päeva jooksul alates tunnistuse välja andnud asutuse otsuse edastamisest (comunicazione), kui otsus on tehtud ühe poole vastu, või teatavaks tegemisest (notificazione), kui otsus on tehtud mitme poole vastu.

Viimati uuendatud: 08/01/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.