Pärimine

Läti

Sisu koostaja:
Läti

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Läti

Perekonnaõigus – pärimisasjad


*kohustuslikud andmed

Artikkel 78 punkt a - selliste kohtute ja asutuste nimed ja kontaktandmed, kes on pädevad menetlema kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 45 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 50 lõikele 2

Välisriigi kohtus tehtud otsus, mis on täidetav otsuse teinud kohtu asukohariigis, on täidetav Lätis pärast selle tunnustamist Lätis kehtiva menetluse alusel.

Mis puudutab määruse (EL) nr 650/2012 kohast täidetavaks tunnistamise menetlust, siis kohaldatakse tsiviilkohtumenetluse seaduse (Civilprocesa likuma) 77. peatükki, milles käsitletakse välisriigi kohtulahendite tunnustamist, kui asjaomases konventsioonis ja määruses ei ole sätestatud teisiti. Sellest johtuvalt on täidetavaks tunnistamise taotluseid vastavalt artikli 45 lõikele 1 pädev menetlema piirkondlik või linnakohus (rajona (pilsētas) tiesa), kelle tööpiirkonnas asub otsuse täitmise koht või kostja deklareeritud elukoht või selle puudumisel kostja tegelik elukoht või registrijärgne asukoht.

Piirkondliku või linnakohtu määruse peale tunnustada välisriigi kohtus tehtud otsust või jätta see tunnustamata võib esitada ringkonnakohtusse (apgabaltiesa) määruskaebuse ja ringkonnakohtu määruse peale saab esitada määruskaebuse ülemkohtusse (Augstākā tiesa).

Piirkondlike või linnakohtute ja ringkonnakohtute nimekirja leiab järgmiselt lingilt: Läti kohtute portaal

Artikkel 78 punkt b - artiklis 51 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Piirkondliku või linnakohtu määruse peale tunnustada või jätta tunnustamata välisriigi kohtus tehtud otsust võib esitada ringkonnakohtusse määruskaebuse ja ringkonnakohtu määruse peale saab esitada määruskaebuse ülemkohtusse.

Menetlusosaline, kelle deklareeritud elukoht on Lätis, või selle puudumisel, kelle tegelik elukoht või registrijägne asukoht on Lätis, võib esitada määruskaebuse 30 päeva jooksul alates määruse ärakirja kättetoimetamisest. Menetlusosaline, kelle deklareeritud elukoht või tegelik elukoht või registrijägne asukoht ei ole Lätis, võib esitada määruskaebuse 60 päeva jooksul alates määruse ärakirja kättetoimetamisest.

Läti kohtute nimekirja leiab järgmiselt lingilt: Läti kohtute portaal

Artikkel 78 punkt c - asjakohase teabe asutuste kohta, kes on pädevad välja andma tunnistust vastavalt artiklile 64

Euroopa pärimistunnistuse võib anda välja notar (zvērināts notārs), kui Läti on määruse (EL) nr 650/2012 artiklite 4, 7, 10 ja 11 alusel pädev piiriülest pärimisasja lahendama.

Notarite nimekirja leiab järgmiselt lingilt: Notarite veebisait

Artikkel 78 punkt d - artiklis 72 osutatud vaidlustamismenetlused

Huvitatud poole taotusel võib Euroopa pärimistunnistuse koostanud notar tunnistust parandada, muuta või selle tagasi võtta kooskõlas määruse (EL) nr 650/2012 artikliga 71 ning ta võib ka peatada tunnistuse õigusliku toime kooskõlas määruse artikliga 73.

Sel eesmärgil peab notar koostama notariaalakti (notariāls akts), millega tunnistust parandatakse, muudetakse, see tagasi võetakse või peatatakse, ning teavitama sellest viivitamata kõiki isikuid, kellele tunnistuse kinnitatud ärakirjad või selle väljavõtted on väljastatud.

Artikkel 79 - Artikli 3 lõikes 2 osutatud loetelu koostamine ja hilisem muutmine

Kooskõlas määruse (EL) nr 650/2012 artikli 3 lõikega 2 ja notariaadiseaduse (Notariāta likums) paragrahviga 3241 kohaldab piiriülest pärimisasja lahendav notar notariaadiseaduse sätteid, kui Lätis otse kohalduvast Euroopa Liidu õigusest ei tulene teisiti.

Pärimisavaldus (mantošanas iesniegums) tuleb esitada notarile, kes tegutseb notariaadiseaduse paragrahvis 252 osutatud piirkonnas, kuid juhul, kui surnu viimane deklareeritud elukoht või pärandi asukoht või suurem osa sellest on teadmata, võib avalduse esitada ükskõik millisele notarile.

Täidetavaks tunnistamise menetlus tuleks aga seevastu algatada piirkondlikus või linnakohtus.

Notarite nimekirja leiab järgmiselt lingilt: Notarite veebisait

Viimati uuendatud: 05/06/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.