Pärimine

Leedu

Sisu koostaja:
Leedu

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Leedu

Perekonnaõigus – pärimisasjad


*kohustuslikud andmed

Artikkel 78 punkt a - selliste kohtute ja asutuste nimed ja kontaktandmed, kes on pädevad menetlema kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 45 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 50 lõikele 2

Leedu apellatsioonikohus (Lietuvos apeliacinis teismas)

Aadress: Gedimino pr. 40/1, LT-01503 Vilnius, Lithuania

Telefon: (+370 70) 663 685

Faks: (+370 70) 663 060

E-post: apeliacinis@apeliacinis.lt, apeliacinis@teismas.lt

Artikkel 78 punkt b - artiklis 51 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Leedu kõrgeim kohus (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

Aadress: Gynėjų g. 6, LT-01109 Vilnius, Lithuania
Telefon: (+370 5) 2 616 466
Faks: (+370 5)2 616 813
E-post: lat@teismas.lt

Kassatsioonkaebus esitatakse kohtumenetlust reguleerivate riigisiseste normide alusel kassatsioonikohtusse. Leedu Vabariigi tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas) järgi on võimalik otsus kassatsiooni korras edasi kaevata üksnes järgmistel alustel: 1) õiguse ühetaoliseks tõlgendamiseks ja kohaldamiseks olulise materiaal- või menetlusõiguse normi rikkumine, mis võis kaasa tuua ebaõige kohtulahendi; 2) vaidlustatavas otsuses on kohus kaldunud kõrvale Leedu kõrgeima kohtu väljakujunenud kohtupraktikast; 3) Leedu kõrgeima kohtu praktika ei ole vaidlusaluses õigusküsimuses ühetaoline. Kassatsioonikohus kontrollib vaidlustatud lahendit üksnes sellest seisukohast, kas normi on kohaldatud õigesti, väljumata kassatsioonkaebuse piiridest.

Artikkel 78 punkt c - asjakohase teabe asutuste kohta, kes on pädevad välja andma tunnistust vastavalt artiklile 64

Pärandi avanemise asukoha järgne notar. Notarite tööpiirkonnad pärimisasjades määrab Leedu justiitsminister.

Ajakohastatud nimekirja notarite kontaktandmete ja tööpiirkondadega pärimisasjades leiab internetist aadressil https://notarurumai.lt/notarai/pagal-darbuotojus.

Artikkel 78 punkt d - artiklis 72 osutatud vaidlustamismenetlused

Notari tegevuskoha järgne esimese astme kohus (apylinkės teismas).

Leedu notariaadiseaduse (Notariato įstatymas) järgi võib igaüks, kes usub, et notariaalakti koostamine või selle koostamisest keeldumine oli ebaseaduslik, selle vaidlustada notari asukoha järgses kohtus. Leedu Vabariigi tsiviilkohtumenetluse seadustiku (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas) järgi ei mõjuta vaidlustamata jätmine õigust nõuda kohtus notari õigusvastase tegevusega seoses tekitatud kahju hüvitamist. Notariaalakti võib vaidlustada kahekümne päeva jooksul alates kuupäevast, mil apellant sai teada või oleks pidanud teada saama vaidlustatava akti koostamisest või selle koostamise keeldumisest, ning igal juhul hiljemalt üheksakümne päeva jooksul alates vaidlustatud akti koostamisest. Notariaalaktidega seotud vaidlused lahendab kohus kohtulahendiga. Kui kaebus rahuldatakse, tühistab kohus notariaalakti või kohustab notarit asjaomast notariaalakti koostama. Notariaalakti puudutava kohtulahendi saab eraldi edasi kaevata apellatsioonikohtusse.

Esimese astme kohtute kontaktandmed

Viimati uuendatud: 07/04/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.