Pärimine

Luksemburg

Sisu koostaja:
Luksemburg

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Luksemburg

Perekonnaõigus – pärimisasjad


*kohustuslikud andmed

Artikkel 78 punkt a - selliste kohtute ja asutuste nimed ja kontaktandmed, kes on pädevad menetlema kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 45 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 50 lõikele 2

Pädev kohus või ametiasutus

Ringkonnakohtu (Tribunal d’arrondissement) esimees

Aadressid

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: 00352 4759 811

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Telefon: 00352 8032 141

Kohus, kelle pädevuses on edaasikaebuste lahendamine

Tsiviilasjades esitatud edasikaebusi lahendav apellatsioonikohus (Cour d’appel siégeant en matière civile)

Aadress

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: 00352 4759 811

Artikkel 78 punkt b - artiklis 51 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Pädev kohus

Kassatsioonikohus (Cour de cassation)

Aadress

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: (+352) 475981-2369 / 2373

Menetlus

Kassatsioonkaebus (recours en cassation)

Artikkel 78 punkt c - asjakohase teabe asutuste kohta, kes on pädevad välja andma tunnistust vastavalt artiklile 64

Pädevad ametiasutused

Kõik notarid, kes on Luksemburgi Suurhertsogiriigi Notarite Koja (Chambre des Notaires) liikmed.

Teave

http://www.notariat.lu

Artikkel 78 punkt d - artiklis 72 osutatud vaidlustamismenetlused

Pädev kohus

Ringkonnakohus (Tribunal d’arrondissement)

Aadress:

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: 00352 4759 811

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

7, avenue de la Gare

B.P. 164

L-9202 Diekirch

Telefon: 00352 8032 141

Menetlus

Kirjalik menetlus

Artikkel 79 - Artikli 3 lõikes 2 osutatud loetelu koostamine ja hilisem muutmine

/

Viimati uuendatud: 13/07/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.