Pärimine

Holland

Sisu koostaja:
Holland

Artikkel 78 punkt a - selliste kohtute ja asutuste nimed ja kontaktandmed, kes on pädevad menetlema kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 45 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 50 lõikele 2

Ringkonnakohtus (rechtbank) ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustav kohtunik (voorzieningenrechter).

Artikkel 78 punkt b - artiklis 51 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Ülemkohtule (Hoge Raad) esitatud kassatsioonkaebus (beroep in cassatie). Ülemkohus ei vaata läbi faktilisi asjaolusid. Ülemkohus lähtub oma menetluses apellatsioonikohtu (siin ringkonnakohtu) tuvastatud asjaoludest. Ülemkohus kontrollib, kas kohus on õigust tõlgendanud ja kohaldanud õigesti ning kas vaidlustatud otsus on piisavalt ja igakülgselt põhjendatud. Kassatsioonimenetluse eesmärk on edendada kohtupraktika ühtsust ning õiguse ja õiguskaitse arengut.

Artikkel 78 punkt c - asjakohase teabe asutuste kohta, kes on pädevad välja andma tunnistust vastavalt artiklile 64

Notar (notaris). Konkreetsete eriteadmistega notarite kontaktandmed on võimalik saada kuninglikult notarite kutseühingult (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie – KNB).

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Telefon: +31 70 3307111
Faks: +31 70 3602861
E-post: info@knb.nl
PO Box 16020, 2500 BA Haag
Külastusaadress: Spui 184, 2511 BW Haag

Artikkel 78 punkt d - artiklis 72 osutatud vaidlustamismenetlused

Ringkonnakohtu kohtunik (kantonrechter). Menetluse algatamiseks tuleb esitada taotlus. Ringkonnakohus kutsub kokku kõik huvitatud pooled. Huvitatud pooled võivad enda kaitseks vastuseid anda enne menetluse algust või kohtuniku loal menetluse ajal. Nad võivad vastuseid kaebusele anda ka suuliselt istungil. Suulise istungi lõpus määrab kohtunik kuupäeva, millal ta kavatseb teha otsuse.

Artikkel 79 - Artikli 3 lõikes 2 osutatud loetelu koostamine ja hilisem muutmine

Madalmaades puudub määruse artikli 3 lõikes 2 osutatud asutus.

Viimati uuendatud: 13/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.