Pärimine

Poola

Sisu koostaja:
Poola

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Poola

Perekonnaõigus – pärimisasjad


*kohustuslikud andmed

Artikkel 78 punkt a - selliste kohtute ja asutuste nimed ja kontaktandmed, kes on pädevad menetlema kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 45 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 50 lõikele 2

(a) Piirkonnakohus (Sąd Okręgowy)

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

(b) Apellatsioonikohus (Sąd Apelacyjny) – edasikaebus esitatakse selle piirkonnakohtu kaudu, kes tegi edasikaevatava otsuse.

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

Artikkel 78 punkt b - artiklis 51 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

(a) Ülemkohus (Sąd Najwyższy) – edasikaebus esitatakse selle apellatsioonikohtu kaudu, kes tegi edasikaevatava otsuse.

(b) Aadress: Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa 41

Telefon: +48 22 530 8000

(c) Kassatsioonkaebus – edasikaebusega ei või vaidlustada kindlakstehtud asjaolusid ega tõendite hindamist.

Artikkel 78 punkt c - asjakohase teabe asutuste kohta, kes on pädevad välja andma tunnistust vastavalt artiklile 64

(a) Kohalik kohus (Sąd Rejonowy)

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

(b) Notar

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Artikkel 78 punkt d - artiklis 72 osutatud vaidlustamismenetlused

(a)

– Kui Euroopa pärimistunnistuse on välja andnud kohalik kohus, esitatakse kaebus piirkonnakohtule kohaliku kohtu kaudu.

– Kui Euroopa pärimistunnistuse on välja andnud notar, esitatakse kaebus piirkonnakohtule notari kaudu.

(b)

– Kohtud:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

– Notarid:

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

Artikkel 79 - Artikli 3 lõikes 2 osutatud loetelu koostamine ja hilisem muutmine

Ei kohaldata

Viimati uuendatud: 21/12/2023

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.