Pärimine

Rumeenia

Sisu koostaja:
Rumeenia

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Rumeenia

Perekonnaõigus – pärimisasjad


*kohustuslikud andmed

Artikkel 78 punkt a - selliste kohtute ja asutuste nimed ja kontaktandmed, kes on pädevad menetlema kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 45 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 50 lõikele 2

Rumeenias kuulub tunnustamise ja täidetavaks tunnistamise (välisriigi kohtuotsuste täidetavaks tunnistamine) taotluste menetlemine kohtute pädevusse (tsiviilmenetluse seadustiku artikli 95 lõige 1 ja artikkel 1098). Tunnustamise ja täidetavaks tunnistamise (välisriigi kohtuotsuste täidetavaks tunnistamine) otsuste peale esitatud edasikaebuste menetlemine kuulub apellatsioonikohtute (curţi de apel) pädevusse (tsiviilmenetluse seadustikku käsitleva seaduse nr 134/2010 artikli 96 lõige 2).

Artikkel 78 punkt b - artiklis 51 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Teistkordne edasikaebus esitatakse kõrgemale kassatsioonikohtule (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (tsiviilmenetluse seadustiku artikli 97 lõige 1).

Kõrgema kassatsioonikohtu aadress on: Strada Batiștei No 25, Sector 2, Bucharest (sihtnumber: 020934).

Artikkel 78 punkt c - asjakohase teabe asutuste kohta, kes on pädevad välja andma tunnistust vastavalt artiklile 64

Notar või kohus.

Seaduse nr 206/2016 (millega täiendatakse valitsuse erakorralist määrust nr 119/2006 teatavate meetmete kohta, mis on vajalikud ühenduse määruste kohaldamiseks alates Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise kuupäevast ning millega muudetakse ja täiendatakse notarite ja notaribüroode tegevust käsitlevat seadust nr 36/1995) artikli I punktis 6 on sätestatud:

„Määruse nr 650/2012 VI peatüki kohaselt väljastab Euroopa pärimistunnistuse määruse artikli 63 lõikes 1 osutatud isiku taotlusel selle välja andnud notar või arhiiv, milles Euroopa pärimistunnistust hoitakse.


Kui Rumeenia õiguse alusel pärimistunnistuse välja andnud notari arhiivid kuuluvad notarite kojale, annab Euroopa pärimistunnistuse välja selle koja esimehe poolt selleks määratud notar.“ [Seaduse nr 206/2016 artikli 3 lõige 1].

Notaribüroode nimed ja kontaktandmed leiate Rumeenia riikliku notarite ühenduse veebisaidilt http://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Kui pärija, pärandvara ja/või pärijate õigused ja kohustused määratakse kindlaks kohtuotsusega, annab Euroopa pärimistunnistuse välja otsuse teinud kohus.

Artikkel 78 punkt d - artiklis 72 osutatud vaidlustamismenetlused

Määruse nr 650/2012 artikli 72 kohaselt koostatud vaideid menetleb kohus, kes andis välja, parandas, muutis või võttis tagasi Euroopa pärimistunnistuse või kes peatas tunnistuse kehtivuse, või vajaduse korral selle piirkonna kohus, kelle tööpiirkonnas asub pärimistunnistuse välja andnud notari büroo. Vaide kohta tehtud otsust saab üksnes edasi kaevata. [Seaduse nr 206/2016 artikli 5 lõige 1].

Euroopa pärimistunnistuse parandamise, muutmise ja tagasivõtmise taotlused kuuluvad tunnistust välja andva asutuse, st notari või kohtu pädevusse (seaduse nr 206/2016 artikli I punkt 6, artikli 5 lõige 1).

Artikkel 79 - Artikli 3 lõikes 2 osutatud loetelu koostamine ja hilisem muutmine

Ei kohaldata.

Viimati uuendatud: 16/02/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.