Pärimine

Slovakkia

Sisu koostaja:
Slovakkia

Artikkel 78 punkt a - selliste kohtute ja asutuste nimed ja kontaktandmed, kes on pädevad menetlema kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 45 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 50 lõikele 2

Asutused, kes on pädevad menetlema täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 45 lõikele 1, on ringkonnakohtud (okresné súdy).

Artikli 45 lõike 1 kohaste täidetavaks tunnistamise taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt määruse artikli 50 lõikele 2 menetlevad piirkonnakohtud (krajské súdy). Edasikaebus tuleb esitada sellele ringkonnakohtule, kelle otsust edasi kaevatakse.

Artikkel 78 punkt b - artiklis 51 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Edasikaebuse kohta tehtud otsuse võib vaidlustada vastavalt artiklile 51, esitades kassatsioonkaebuse (dovolanie). Kassatsioonkaebusi menetleb Slovaki Vabariigi ülemkohus (Najvyšší súd Slovenskej republiky) ja need tuleb esitada sellele ringkonnakohtule, kes tegi otsuse esimeses astmes. Kassatsioonkaebus ei pruugi käsitleda ainult vaidlustatud kohtuotsuses sisalduvaid õiguslikke puudusi.

Artikkel 78 punkt c - asjakohase teabe asutuste kohta, kes on pädevad välja andma tunnistust vastavalt artiklile 64

Järgmised asutused on pädevad välja andma tunnistuse vastavalt artiklile 64:

  • kohtu määratud notar (notár poverený súdom), kui pärimismenetlus ei ole lõppenud; samuti pärast pärimismenetluse lõppu.

Artikkel 78 punkt d - artiklis 72 osutatud vaidlustamismenetlused

Vaidlustamismenetlused vastavalt artiklile 72:

  • kaebus tuleb esitada kuni 15 päeva jooksul pärast Euroopa pärimistunnistuse väljaandmist sellele ringkonnakohtule, mis määras pärimismenetlust läbi viiva notari. Kaebuse esitamine peatab otsuse täitmise. Kaebusi Euroopa pärimistunnistuse väljaandmise kohta lahendavad ringkonnakohtud.

Artikkel 79 - Artikli 3 lõikes 2 osutatud loetelu koostamine ja hilisem muutmine

– Slovaki Vabariigis ei ole muid artikli 3 lõike 2 kohaseid asutusi ja õigusala töötajaid.

Viimati uuendatud: 09/04/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.