Pärimine

Sloveenia

Sisu koostaja:
Sloveenia

Artikkel 78 punkt a - selliste kohtute ja asutuste nimed ja kontaktandmed, kes on pädevad menetlema kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 45 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 50 lõikele 2

Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 45 lõikele 1 on pädevad menetlema ringkonnakohtud (okrožna sodišča).

Ringkonnakohtute loetelu leiab siit.

Eelnimetatud taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 50 lõikele 2 on pädevad menetlema ringkonnakohtud.

Ringkonnakohtute loetelu leiab siit.

Artikkel 78 punkt b - artiklis 51 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Menetluse pool võib esitada edasikaebuse (pritožba) otsuse peale, mille ringkonnakohus on teinud täidetavaks tunnistamise taotluse suhtes esitatud vastuväite kohta. Edasikaebus tuleb esitada 30 päeva jooksul alates edasikaevatava otsuse kättetoimetamisest. Edasikaebus tuleb esitada ringkonnakohtule, kes edastab selle Sloveenia Vabariigi Ülemkohtule (Vrhovno sodišče Republike Slovenije). Edasikaebus toimetatakse kätte vastaspoolele, kes peab oma vastuse esitama 30 päeva jooksul. Otsuse edasikaebuse kohta teeb ülemkohus.

Vrhovno sodišče RS
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

Telefon: (01) 366 44 44
Faks: (01) 366 43 01
E-posti aadress: urad.vsrs@sodisce.si

Artikkel 78 punkt c - asjakohase teabe asutuste kohta, kes on pädevad välja andma tunnistust vastavalt artiklile 64

Euroopa pärimistunnistuse annab välja kohalik kohus (okrajna sodišča), kes teeb otsuse pärimismenetluse käigus.

Sloveenia kohalike kohtute loetelu leiab siit.

Artikkel 78 punkt d - artiklis 72 osutatud vaidlustamismenetlused

Iga isik, kellel on õigus taotleda Euroopa pärimistunnistust, või esitada edasikaebuse järgmiste otsuste peale: kohtuotsus Euroopa pärimistunnistuse taotluse kohta; otsus Euroopa pärimistunnistuse parandamise kohta; otsus Euroopa pärimistunnistuse muutmise kohta; otsus Euroopa pärimistunnistuse tühistamise kohta. Edasikaebus tuleb esitada pärimismenetluse raames, st kohtule, kes tegi pärimisasja käsitleva otsuse, 30 päeva jooksul alates kõnealuse otsuse kättetoimetamisest. Edasikaebamine ei peata otsuse täitmist.

Kohus, kellele edasikaebus esitatakse, võib oma eelnevat otsust muuta või selle tagasi võtta ainult uue otsusega. Kui ta seda ei tee, edastab ta edasikaebuse kõrgemale kohtule (višje sodišče), kes teeb selle kohta otsuse.

Kõrgemate kohtute loetelu leiab siit.

Artikkel 79 - Artikli 3 lõikes 2 osutatud loetelu koostamine ja hilisem muutmine

Sloveenia Vabariigis on pärimisasjades ainupädevad kohtud. See tähendab, et Sloveenias puuduvad muud asutused või õigusala töötajad määruse artikli 3 lõike 2 tähenduses, kellel on pädevus menetleda pärimisasju ning kes täidavad kohtulikke ülesandeid või tegutsevad kohtuasutuse poolt delegeeritud volituste alusel või tegutsevad kohtuasutuse alluvuses.

Viimati uuendatud: 06/06/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.