Pärimine

Hispaania

Sisu koostaja:
Hispaania

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Hispaania

Perekonnaõigus – pärimisasjad


*kohustuslikud andmed

Artikkel 78 punkt a - selliste kohtute ja asutuste nimed ja kontaktandmed, kes on pädevad menetlema kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 45 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 50 lõikele 2

Kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi on pädev menetlema selle poole elukoha esimese astme kohus (Juzgado de Primera Instancia), kelle suhtes tunnustamist või täitmist taotletakse, või siis kohtuotsuse täitmise kohas.

Tsiviilkohtumenetluse seaduse (Ley de Enjuiciamiento Civil) nr 1/2000 kahekümne kuuenda lõppsätte 2. reegel, nagu see on sõnastatud tsiviilasjades tehtava rahvusvahelise õiguskoostöö seaduse (Ley de Cooperación Jurídica Internacional) nr 29/2015 teises lõppsättes.

Otsused võib edasi kaevata. Edasikaebuse menetlemise pädevus on provintsikohtul (Audiencia Provincial).

Tsiviilkohtumenetluse seaduse nr 1/2000 kahekümne kuuenda lõppsätte 5. reegel, nagu see on sõnastatud tsiviilasjades tehtava rahvusvahelise õiguskoostöö seaduse nr 29/2015 teises lõppsättes.

Artikkel 78 punkt b - artiklis 51 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

Edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused on selle seaduse alusel erakorraline edasikaebus menetlusnormide rikkumise korral (recurso extraordinario por infracción procesal) ja kassatsioonkaebus (recurso de casación).

Tsiviilkohtumenetluse seaduse nr 1/2000 kahekümne kuuenda lõppsätte 5. reegel, nagu see on sõnastatud tsiviilasjades tehtava rahvusvahelise õiguskoostöö seaduse nr 29/2015 teises lõppsättes.

Artikkel 78 punkt c - asjakohase teabe asutuste kohta, kes on pädevad välja andma tunnistust vastavalt artiklile 64

Tunnistuse annab välja pädev kohus või notar.

a) Kohus annab Euroopa pärimistunnistuse välja eraldi määrusega (mediante providencia) ja tunnistus antakse välja kooskõlas määruse (EL) nr 650/2012 artikliga 67. Tunnistuse saamiseks tuleb esitada taotlus kõnealuse määruse artikli 65 lõikes 2 osutatud vormil.

Euroopa pärimistunnistust on pädev välja andma pärimisasja menetlenud või menetlev kohus. Taotlejale antakse tunnistuse koopia.

b) Taotluse korral annab tunnistuse kooskõlas määruse (EL) nr 650/2012 artikliga 62 ja selle artiklis 67 osutatud vormi kasutades välja kogu pärimisasja või selle osaga tegelenud notar või isik, kes teda seaduslikel alustel asendab või tema kohuseid täidab.

Tsiviilkohtumenetluse seaduse nr 1/2000 kahekümne kuuenda lõppsätte 11. ja 14. reegel, nagu need on sõnastatud tsiviilasjades tehtava rahvusvahelise õiguskoostöö seaduse nr 29/2015 teises lõppsättes.

Artikkel 78 punkt d - artiklis 72 osutatud vaidlustamismenetlused

a) Kohtu välja antavat Euroopa pärimistunnistust saab muuta, tagasi võtta või selle väljaandmisest keelduda eraldi otsusega (mediante auto), mille saab vaidlustada üksnes samalt kohtult (en única instancia) läbivaatamist (recurso de reposición) taotledes.

b) Juhul kui notar keeldub Euroopa pärimistunnistuse parandamisest, muutmisest, tagasivõtmisest või väljaandmisest, võib tema otsuse läbivaatamist taotleda sellelt esimese astme kohtult, mille tööpiirkonnas on notari ametlik asukoht, ning asi lahendatakse suulise kiirmenetluse (trámites del juicio verbal) korras.

Tsiviilkohtumenetluse seaduse nr 1/2000 kahekümne kuuenda lõppsätte 12., 13., 15. ja 16. reegel, nagu need on sõnastatud tsiviilasjades tehtava rahvusvahelise õiguskoostöö seaduse nr 29/2015 teises lõppsättes.

Artikkel 79 - Artikli 3 lõikes 2 osutatud loetelu koostamine ja hilisem muutmine

Notarid seadusjärgsete pärijate kindlaks tegemise, kohtunikule esitamise, kontrollimise, pitseeritud, omakäeliste ja suuliste testamentide avamise ja notariaalse tõestamise, samuti pärandvara nimekirja koostamise asjades.

Notariaadiseaduse (Ley del Notariado) artiklid 55 ja 56, 57–65 ning 67 ja 68, nagu need on sõnastatud 2. juuli 2015. aasta hagita menetluste seaduse (Ley de la Jurisdicción Voluntaria) nr 15/2015 üheteistkümnenda lõppsättega.

Viimati uuendatud: 26/02/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.