Pärimine

Rootsi

Sisu koostaja:
Rootsi

PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Rootsi

Perekonnaõigus – pärimisasjad


*kohustuslikud andmed

Artikkel 78 punkt a - selliste kohtute ja asutuste nimed ja kontaktandmed, kes on pädevad menetlema kohtuotsuse täidetavaks tunnistamise taotlusi vastavalt artikli 45 lõikele 1 ja selliste taotluste kohta tehtud otsuste edasikaebusi vastavalt artikli 50 lõikele 2

Täidetavaks tunnistamise taotlused vastavalt artikli 45 lõikele 1:

- piirkonnakohus (tingsrätt)

Edasikaebus otsuse kohta vastavalt artikli 50 lõikele 2:

- otsuse muutmise taotlus vastavalt artikli 50 lõikele 2 esitatakse otsuse teinud kohtule;

- piirkonnakohus

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 78 punkt b - artiklis 51 osutatud edasikaebuse kohta tehtud otsuse vaidlustamise menetlused

- apellatsioonikohus (hovrätt) ja ülemkohus (högsta domstolen)

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 78 punkt c - asjakohase teabe asutuste kohta, kes on pädevad välja andma tunnistust vastavalt artiklile 64

Rootsi maksuamet

171 94 Solna

Artikkel 78 punkt d - artiklis 72 osutatud vaidlustamismenetlused

Menetlus: edasikaebamise korral kohaldatakse kohtuasju käsitlevat seadust (1996:242), välja arvatud juhul, kui pärimismääruses on sätestatud teisiti.

Nimetus: piirkonnakohus, apellatsioonikohus ja ülemkohus

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikkel 79 - Artikli 3 lõikes 2 osutatud loetelu koostamine ja hilisem muutmine

a) Rootsi maksuamet

b) pärandihaldur (skiftesman)

c) testamenditäitja (testamentsexekutor), pärandihalduri ülesannetes, ilma et teda oleks selleks eraldi määratud

d) pärandi hooldaja (boutredningsman), pärandihalduri ülesannetes, ilma et teda oleks selleks eraldi määratud

Viimati uuendatud: 30/05/2024

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.