Periminen

Itävalta

Sisällön tuottaja:
Itävalta

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Asetuksen 45 artiklan 1 kohdan mukaisten hakemusten käsittelystä vastaavat piirituomioistuimet (Bezirksgericht).

Tuomioistuin, jolla on toimivalta ratkaista tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevat asetuksen 50 artiklan 2 kohdan mukaiset muutoksenhaut, on osavaltion tuomioistuin (Landesgericht) ensimmäisen päätöksen antaneen piirituomioistuimen välityksellä.

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Muutoksenhaku (Revisionsrekurs, ainoastaan oikeuskysymyksissä) korkeimmassa oikeudessa (Oberster Gerichtshof) ensimmäisen päätöksen antaneen piirituomioistuimen välityksellä.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Eurooppalaisen perintötodistuksen antaa piirituomioistuin (tuomioistuinasiamies (Gerichtskommissär) eli notaari tuomioistuimen edustajana).

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Jos asianosaiset tekevät valituksen, jonka mukaan tuomioistuinasiamiehen antama perintötodistus on virheellinen, asiasta päättää piirituomioistuimen tuomari. Tuomarin päätöksestä voi valittaa 14 päivän kuluessa sen tiedoksiantamisesta ylempään oikeusasteeseen eli osavaltion tuomioistuimeen (Landesgericht) ensimmäisen päätöksen antaneen piirituomioistuimen välityksellä.

Jos tuomioistuinasiamies on epävarma siitä, voidaanko perintötodistus antaa hakemuksen mukaisena, hänen on vietävä hakemus tuomarin tarkasteltavaksi. Tuomari päättää, onko tuomioistuinasiamiehen annettava perintötodistus ja millä tavoin.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Itävallassa ei ole 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja muita viranomaisia eikä oikeusalan ammattilaisia.

Päivitetty viimeksi: 08/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.