Periminen

Belgia

Sisällön tuottaja:
Belgia

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat hakemukset käsittelee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg).

Näiden hakemusten perusteella tehdyistä päätöksistä voi valittaa

- hakemalla takaisinsaantia (opposition/verzet) ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg).

- hakemalla muutosta muutoksenhakutuomioistuimessa (cour d’appel / hof van beroep).

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Tuomioiden lainmukaisuutta valvoo kassaatiotuomioistuin (cour de cassation / Hof van Cassatie ). Se ei arvioi tuomion pääasian sisältöä. Kassaatiovalitus on erityismenettely. Kassaatiotuomioistuin tarkistaa ainoastaan, onko korkeimmassa oikeusasteessa (eli sen jälkeen kun kaikki tavanmukaiset muutoksenhakukeinot, kuten muutoksenhaku ja takaisinsaanti, on käytetty) annettu tuomio lainmukainen vai onko se ristiriidassa jonkin oikeussäännön kanssa. Jos kassaatiotuomioistuin toteaa tuomion olevan ristiriidassa jonkin oikeussäännön kanssa, se kumoaa kiistanalaisen päätöksen ja palauttaa asian käsiteltäväksi toiseen tuomioistuimeen. Tämän tuomioistuimen on käsiteltävä pääasia uudelleen (renvoi après cassation / verwijzing na cassatie ).

Cour de Cassation

Palais de justice
Place Poelaert 1
1000 Bruxelles

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla, ovat notaarit.

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Belgiaan on perustettu 13 päivänä heinäkuuta 2013 annetulla lailla perhetuomioistuin (Tribunal de la famille / familierecht), joka on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen osasto. Uuden lain nojalla oikeudenkäyntimenettely suositellaan aloitettavaksi kanteella (requête/verzoek), koska menettely on tällöin yksinkertaisempi ja menettelystä aiheutuvat kustannukset pienemmät. Monissa tapauksissa menettelyn voi kuitenkin aloittaa edelleen myös haasteella (citation/dagvaarding), jolloin kantaja voi paremmin vaikuttaa siihen, milloin asia tulee käsiteltäväksi tuomioistuimessa.

Päivitetty viimeksi: 17/06/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.