Periminen

Bulgaria

Sisällön tuottaja:
Bulgaria

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annetun tuomioistuimen päätöksen tai muun asiakirjan täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskeva hakemus on toimitettava maakuntatuomioistuimeen (okrazhen sad), joka on toimivaltainen velallisen vakituisessa osoitteessa tai päätoimipaikassa taikka täytäntöönpanopaikassa (siviiliprosessilain 627e §:n 1 momentti).

Alueellisesti toimivaltaista tuomioistuinta voi hakea hakukoneen avulla.

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätökseen voi hakea muutosta Sofian muutoksenhakutuomioistuimesta (siviiliprosessilain 627e §:n 6 momentin ensimmäinen virke).

Sofian muutoksenhakutuomioistuimen päätöksestä voi valittaa edelleen korkeimpaan kassaatiotuomioistuimeen (siviiliprosessilain 627e §:n 6 momentin toinen virke).

Kansallinen yksityisoikeudellinen lainsäädäntö, joka koskee tällaista muutoksenhakua ja kassaatiovalitusta, sisältyy siviiliprosessilain 20 ja 22 lukuun.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Jos kansainvälinen toimivalta kuuluu asetuksen (EU) N:o 650/2012 4, 7, 10 ja 11 artiklan nojalla bulgarialaiselle tuomioistuimelle, eurooppalaista perintötodistusta koskeva hakemus on jätettävä sille piirituomioistuimelle (rayonen sad), joka on toimivaltainen perittävän viimeisessä vakituisessa osoitteessa tai, jos sellaista ei ole, hänen viimeisessä osoitteessaan Bulgariassa. Jos perittävällä ei ollut osoitetta Bulgariassa, hakemus jätetään Sofian piirituomioistuimelle (siviiliprosessilain 627f §:n 1 momentti).

Alueellisesti toimivaltaista piirituomioistuinta voi hakea sivustolla olevan hakukoneen avulla.

Bulgariassa ei ole muita viranomaisia, joilla olisi toimivalta antaa eurooppalainen perintötodistus.

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Eurooppalaista perintötodistusta tai sellaisen antamisesta kieltäytymistä koskevat muutoshakemukset on esitettävä asianomaiselle maakuntatuomioistuimelle kuukauden kuluessa tiedoksiantamisesta. Jos annettu eurooppalainen perintötodistus on virheellinen tai todistuksen antamatta jättämistä ei ole perusteltu, tuomioistuin kumoaa päätöksen kokonaan tai osittain ja palauttaa asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi sekä antaa sitovat ohjeet (siviiliprosessilain 627f §:n 3 momentti).

Päätöksiin, jotka koskevat eurooppalaisen perintötodistuksen oikaisemista, muuttamista tai peruuttamista, voi hakea muutosta asianomaiselta maakuntatuomioistuimelta kahden viikon kuluessa tiedoksiantamisesta. Jos annettu eurooppalainen perintötodistus on virheellinen tai todistuksen oikaisemisesta, muuttamisesta tai peruuttamisesta kieltäytymistä ei ole perusteltu, tuomioistuin kumoaa päätöksen kokonaan tai osittain ja palauttaa asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi sekä antaa sitovat ohjeet (siviiliprosessilain 627g §:n 1 momentti).

Piirituomioistuimen antaman eurooppalaisen perintötodistuksen oikeusvaikutusten keskeyttämiseen voi hakea muutosta maakuntatuomioistuimelta yhden viikon kuluessa (siviiliprosessilain 627h §).

Asioihin, joita ei säännellä asetuksella (EU) N:o 650/2012 tai eurooppalaisen perintötodistuksen antamismenettelyä koskevilla siviiliprosessilain säännöillä, sovelletaan tuomiovaltaa riidattomissa asioissa koskevia yleisiä sääntöjä (siviiliprosessilain 49 luku).

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Bulgariassa vain tuomioistuimet vastaavat 3 artiklan 2 kohdassa olevaa ”tuomioistuimen” määritelmää.

Päivitetty viimeksi: 26/09/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.