Periminen

Kroatia

Sisällön tuottaja:
Kroatia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Kroatia

Perheoikeus – perintöasiat


*pakollinen kenttä

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toimivaltaisten kunnallisten tuomioistuinten (općinski sud) nimet ja yhteystiedot löytyvät Euroopan oikeusportaalissa olevasta tietokannasta.

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antamaan päätökseen (joka koskee julkisen notaarin antaman päätöksen riitauttamista) voi hakea muutosta. Hakemus on tehtävä 15 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi muutoksenhakemuksen perusteella itse muuttaa riitautettua päätöstä antamalla uuden päätöksen. Jos tuomioistuin ei muuta antamaansa päätöstä, se toimittaa muutoksenhakemuksen toisen oikeusasteen tuomioistuimeen (joka voi tarvittaessa käsitellä myös määräajan umpeutumisen jälkeen toimitetun hakemuksen, kunhan se ei loukkaa muiden asianosaisten oikeuksia).

Kuka tahansa, jolla on oikeutettu etu perintöasiassa ja jota asiassa annettu lopullinen päätös ei sido, voi riitauttaa minkä tahansa päätökseen sisältyvän seikan, jos se on hänen mielestään virheellinen (perintölain 232 §).

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Perintölain (Zakon o nasljeđivanju) mukaan kunnalliset tuomioistuimet ja julkiset notaarit ovat tuomioistuinasiamiehinä toimivaltaisia antamaan eurooppalaisen perintötodistuksen (Europska potvrda o nasljeđivanju).

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Asetuksen (EU) N:o 650/2012 täytäntöönpanolain (Zakon o provedbi Uredbe br. 650/2012) 7 artiklan mukaan julkisen notaarin antamaan eurooppalaiseen perintötodistukseen (jäljempänä ’todistus’) voi hakea muutosta kunnallisessa tuomioistuimessa. Muutosta voi hakea myös kunnallisen tuomioistuimen antamaan todistukseen tai sen päätökseen antaa todistus tai kieltäytyä sen antamisesta. Tällöin asian ratkaisee maakunnallinen tuomioistuin (županijski sud).

Kunnallinen tuomioistuin tai julkinen notaari voi oikaista tai muuttaa todistusta taikka peruuttaa sen omasta aloitteestaan tai sellaisen asianosaisen pyynnöstä, jolla on asiassa oikeutettu etu. Asetuksen (EU) N:o 650/2012 täytäntöönpanolain 9 artiklan mukaan julkisen notaarin päätökseen, jolla oikaistaan tai muutetaan todistusta taikka peruutetaan se, voi hakea muutosta kunnallisessa tuomioistuimessa. Muutosta voi hakea myös kunnallisen tuomioistuimen vastaavaan päätökseen. Tällöin asian ratkaisee maakunnallinen tuomioistuin.

Päätöksen pyynnöstä, joka koskee todistuksen oikeusvaikutusten keskeyttämistä asetuksen (EU) N:o 650/2012 73 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, tekee kunnallinen tuomioistuin tai julkinen notaari, jonka käsiteltävänä todistuksen muuttaminen tai peruuttaminen on. Julkisen notaarin päätökseen, jolla keskeytetään todistuksen oikeusvaikutukset, voi hakea muutosta kunnallisessa tuomioistuimessa. Muutosta voi hakea myös kunnallisen tuomioistuimen vastaavaan päätökseen. Tällöin asian ratkaisee maakunnallinen tuomioistuin.

Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa perintölain säännöksiä, joilla säännellään perintöasiassa annettuja päätöksiä koskevia muutoksenhakumenettelyjä ja -päätöksiä, sovelletaan soveltuvin osin menettelyihin ja päätöksiin, jotka koskevat muutoksenhakua julkisen notaarin ja kunnallisen tuomioistuimen antamiin päätöksiin.

Samaisen lain mukaan päätökseen, jonka julkinen notaari on antanut perintömenettelyssä tuomioistuinasiamiehen ominaisuudessa, voi hakea muutosta kahdeksan päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta. Muutoksenhakemus on toimitettava julkiselle notaarille, jonka on toimitettava hakemus ja muu aineisto viipymättä toimivaltaiselle kunnalliselle tuomioistuimelle. Tuomioistuin tekee päätöksen muutoksenhakuasiassa yhden tuomarin kokoonpanossa. Tuomioistuin hylkää hakemukset, jotka on toimitettu määräajan umpeuduttua tai jotka ovat epätäydellisiä tai joilta puuttuu käsiteltäväksi ottamisen edellytykset. Päättäessään hakemuksesta, jolla haetaan muutosta julkisen notaarin tekemään päätökseen, tuomioistuin voi pitää päätöksen voimassa tai kumota sen kokonaan tai osittain. Tuomioistuin voi päättää itsenäisesti, minkä osan päätöksestä se kumoaa tai vahvistaa. Julkisen notaarin päätöksen kokonaan tai osittain kumoavasta tuomioistuimen päätöksestä ei voi valittaa.

Perintölain mukaan tuomioistuimen ensimmäisessä oikeusasteessa antamaan päätökseen voi hakea muutosta 15 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta. Jos hakemus on tehty määräajassa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi omasta aloitteestaan muuttaa riitautettua päätöstä antamalla uuden päätöksen edellyttäen, ettei uusi päätös loukkaa muiden asianosaisten päätökseen perustuvia oikeuksia. Jos ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei muuta antamaansa päätöstä, se toimittaa muutoksenhakemuksen toisen asteen tuomioistuimeen riippumatta siitä, onko hakemus tehty määräajassa. Yleensä toisen asteen tuomioistuin käsittelee vain määräajassa toimitetut muutoksenhakemukset, mutta se voi ottaa käsiteltäväksi myös määräajan umpeuduttua toimitetun hakemuksen, kunhan riitautettuun päätökseen perustuvia muiden asianosaisten oikeuksia ei loukata.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Kroatiassa kunnallisten tuomioistuinten lisäksi julkiset notaarit PDF (194 Kb) hr ovat perintöasioissa toimivaltaisia oikeusalan ammattilaisia, jotka hoitavat oikeudellisia tehtäviä tai toimivat oikeusviranomaisen antaman valtuutuksen nojalla tai oikeusviranomaisen valvonnassa toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 05/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.