Periminen

Kypros

Sisällön tuottaja:
Kypros

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Kypros

Perheoikeus – perintöasiat


*pakollinen kenttä

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toimivaltaisia tuomioistuimia ovat aluetuomioistuimet.

  • Nikosian aluetuomioistuin (Nicosia District Court)

Osoite: Charalambos Mouskos Street, 1405 Nicosia, Cyprus

Puhelin: (+357) 22865518

Faksi: (+357) 22304212 / 22805330

Sähköposti: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Limassolin aluetuomioistuin (Limassol District Court)

Osoite: 8, Lord Byron Avenue, P. O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus

Puhelin: (+357) 25806100 / 25806128

Faksi: (+357) 25305311

Sähköposti: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Larnakan aluetuomioistuin (Larnaca District Court)

Osoite: Artemidos Avenue, 6301 Larnaca, P. O. Box 40107, Cyprus

Puhelin: (+357) 24802721

Faksi: (+357) 24802800

Sähköposti: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Pafosin aluetuomioistuin (Paphos District Court)

Osoite: Corner of Neophytou & Nicos Nicolaides Street, 8100 Paphos, P. O. Box 60007, Cyprus

Puhelin: (+357) 26802601

Faksi: (+357) 26306395

Sähköposti: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Famagustan aluetuomioistuin (Famagusta District Court)

Osoite: 2 Sotiras Street, 5286 Paralimni, Cyprus

Puhelin: (+357) 23730950 / 23742075

Faksi: (+357) 23741904

Sähköposti: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Kyproksen lainsäädännössä ei säädetä menettelyistä, joilla voisi riitauttaa korkeimman oikeuden antaman päätöksen.

Jos kuitenkin täytäntöönpanokelpoisuuden myöntämistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta erityisellä oikeuskeinolla (pronomiakó éntalma), muutoksenhaun käsittelee korkeimman oikeuden (yksi) tuomari, jonka antamaan päätökseen voidaan hakea muutosta (éfesi) samalla tavalla kuin yksityisoikeudellisessa asiassa.

Aina kun on kyse ihmisoikeusloukkauksesta, asianomainen voi tehdä yksilövalituksen Strasbourgissa sijaitsevaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Viranomainen, joka on toimivaltainen antamaan eurooppalaisen perintötodistuksen, kuten myös edellä mainitun päätöksen, on aluetuomioistuin (eparchiakó dikastítio), jolla on alueellinen toimivalta.

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Toimivaltaisen viranomaisen eli aluetuomioistuimen antamaan perintötodistusta koskevaan päätökseen voi hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta siviiliprosessisääntöjen (thesmoí politikís dikonomías) mukaisesti.

Korkein oikeus voi poikkeuksellisesti antaa luvan käyttää erityistä oikeuskeinoa, jolloin sovelletaan samoja sääntöjä kuin edellä.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Ainoa viranomainen, joka hoitaa lainkäyttötehtäviä tai toimii oikeusviranomaisen antaman valtuutuksen nojalla tai oikeusviranomaisen valvonnassa, on kunkin aluetuomioistuimen kirjuri (protokollitis) kuolinpesän hallinnosta annetun lain 189 luvun 13 §:n mukaisesti. Jos asetuksen 3 artiklan 2 kohdan vaatimukset edellä mainittuja toimivaltuuksia varten eivät täyty, kirjurin ei katsota toimivan ”tuomioistuimena” asetuksessa tarkoitetussa merkityksessä.

Kun otetaan huomioon, mitä asetuksen 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa mainitulla päätöksellä tarkoitetaan, kirjurin ainoa toimivalta, joka täyttää kaikki asetuksen 3 artiklan 2 kohdan vaatimukset, on hakemusten kustannusten määrittäminen ja yleisten perintökysymyksiin liittyvien menettelyjen hoitaminen.

Päivitetty viimeksi: 04/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.