Periminen

Tšekki

Sisällön tuottaja:
Tšekki

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Tšekki

Perheoikeus – perintöasiat


*pakollinen kenttä

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat hakemukset käsittelee asetuksen 45 artiklan 1 kohdan mukaisesti piirituomioistuin (okresní soud, Prahassa obvodní soud ja Brnossa Městský soud)

Muutoksenhaut täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevista hakemuksista tehtyihin päätöksiin käsittelee asetuksen 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti alueoikeus (krajský soud, Prahassa Městský soud). Muutoksenhaut tehdään sille tuomioistuimelle, jonka päätöstä ne koskevat.

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Vain seuraavia ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja voidaan käyttää:

– kumoamiskanne (žaloba pro zmatečnost)

– uudelleenkäsittely (žaloba na obnovu řízení)

– valitus korkeimpaan oikeuteen (dovolání)

Kaikki edellä mainitut ylimääräiset muutoksenhaut tehdään sille tuomioistuimelle, joka teki päätöksen hakemuksesta ensimmäisessä oikeusasteessa.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Eurooppalaisen perintötodistuksen antaa kaikissa tapauksissa tuomioistuin. Jos perimykseen liittyvä menettely on jo käynnissä, todistuksen antaa tuomioistuinasiamies (soudní komisař), jonka tehtäväksi tuomioistuin on antanut perimykseen liittyvän menettelyn erityisistä tuomioistuinmenettelyistä annetun lain 292/2013 100 §:n 1 momentin mukaisesti.

Jos eurooppalaista perintötodistusta on oikaistava tai muutettava tai jos se on kumottava sen jälkeen, kun perimykseen liittyvä menettely on saatettu päätökseen, kyseistä toimenpidettä ei voi suorittaa tuomioistuinasiamies, koska hänen valtuutuksensa tuomioistuinasiamiehenä on päättynyt.

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Alueoikeus (krajský soud, Prahassa Městský soud) tekee päätöksen muutoksenhausta, joka on tehty tuomioistuinasiamiehenä toimivalle notaarille tai piirituomioistuimelle, jonka päätöstä muutoksenhaku koskee.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Erityisistä tuomioistuinmenettelyistä annetun lain 292/2013 100 §:n 1 momentin mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toimenpiteet perimykseen liittyvässä menettelyssä suorittaa notaari, jonka tuomioistuin on valtuuttanut toimimaan tuomioistuinasianmiehenä, ellei toisin säädetä.

Päivitetty viimeksi: 18/05/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.