Periminen

Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot asetuksesta N:o 650/2012 ja siihen liittyvät sähköiset lomakkeet

Yleisiä tietoja

Asetus (EU) N:o 650/2012, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, koskee perintöasioihin liittyvää toimivaltaa, sovellettavaa lakia, päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanoa sekä virallisten asiakirjojen hyväksymistä ja täytäntöönpanoa. Asetuksen tarkoituksena on helpottaa kansainvälisten perintöasioiden käsittelyä kansalaisten kannalta.

Asetusta sovelletaan kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa, lukuun ottamatta Tanskaa ja Irlantia.

Asetusta sovelletaan 17. elokuuta 2015 tai sen jälkeen kuolevien perintöön. Sen avulla varmistetaan, että perintöasia käsitellään johdonmukaisesti yhtä ja samaa lainsäädäntöä noudattaen ja yhden ainoan viranomaisen toimesta. Perinnönjättäjä voi myös päättää, että hänen perintöönsä sovelletaan sen maan lakia, jonka kansalainen hän on.

Lisäksi asetuksella otetaan käyttöön eurooppalainen perintötodistus. Se on toimivaltaisen viranomaisen antama asiakirja, jonka avulla perilliset, testamentinsaajat, testamentin toimeenpanijat ja jäämistön hoitajat voivat osoittaa asemansa ja käyttää oikeuksiaan ja toimivaltuuksiaan muissa jäsenvaltioissa ilman erillisiä menettelyjä.

Komissio hyväksyi 9. joulukuuta 2014 täytäntöönpanoasetuksen, jjossa vahvistetaan käytettävät lomakkeet.

Euroopan oikeusportaalissa voi täyttää lomakkeen V (Eurooppalainen perintötodistus) ja muuntaa sen pdf-tiedostoksi täällä.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Linkki

Kansalaisen opas : EU:n säännöt helpottavat kansainvälisiä perintöasioita

Päivitetty viimeksi: 17/03/2022

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.