Periminen

Viro

Sisällön tuottaja:
Viro

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Virossa toimivalta käsitellä asetuksen 45 artiklan 1 kohdan mukaiset täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat hakemukset on käräjäoikeuksilla (maakohus). Virossa on neljä käräjäoikeutta: Harjun, Pärnun, Tarton ja Virun käräjäoikeudet. Käräjäoikeuksien yhteystiedot ovat saatavilla tuomioistuinten verkkosivulla.

Virossa toimivalta käsitellä 50 artiklan 2 kohdan mukaiset muutoksenhaut, jotka koskevat täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevista hakemuksista tehtyjä päätöksiä, on piirituomioistuimilla (ringkonnakohus). Virossa on kaksi piirituomioistuinta: Tallinnan ja Tarton piirituomioistuimet. Piirituomioistuinten yhteystiedot ovat saatavilla tuomioistuinten verkkosivulla.

Muutoksenhaku osoitetaan piirituomioistuimelle sen käräjäoikeuden kautta, jonka päätökseen haetaan muutosta.

Harjun ja Pärnun käräjäoikeuksien päätökset käsittelee toisen oikeusasteen tuomioistuimena Tallinnan piirituomioistuin. Tarton ja Virun käräjäoikeuksien päätökset käsittelee toisen oikeusasteen tuomioistuimena Tarton piirituomioistuin.

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Nämä menettelyt kuuluvat Virossa korkeimman oikeuden (Riigikohus) toimivaltaan. Piirituomioistuimen päätöksestä voi valittaa tekemällä muutoksenhaun korkeimpaan oikeuteen. Muutoksenhaku voi perustua pelkästään siihen, että tehdessään päätöksen piirituomioistuin on soveltanut aineellisen oikeuden säännöstä virheellisesti tai rikkonut vakavasti prosessioikeuden säännöstä niin, että tämä seikka olisi voinut johtaa virheelliseen tuomioistuimen päätökseen.

Yhteystiedot ovat saatavilla korkeimman oikeuden verkkosivulla.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Virossa asetuksen 64 artiklassa tarkoitettuja eurooppalaisia perintötodistuksia antavat notaarit. Kaikkien virolaisten virkaan nimitettyjen notaarien yhteystiedot ovat saatavilla notaariliiton verkkosivulla tai Euroopan oikeusportaalin hakutoiminnon Kuinka löydän notaarin kautta.

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Nämä menettelyt kuuluvat Virossa käräjäoikeuksien toimivaltaan.

Jos notaarin antamaan eurooppalaiseen perintötodistukseen haluaa hakea muutosta, hakemus on esitettävä sille käräjäoikeudelle, jonka tuomiopiiriin perintötodistuksen antaneen notaarin toiminta-alue kuuluu. Hakemuksen käsittelevä käräjäoikeus antaa tuomion, johon voi hakea muutosta piirituomioistuimessa. Piirituomioistuimen muutoksenhakuasiassa tekemään päätökseen voi hakea muutosta korkeimmassa oikeudessa.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Virossa ei ole tällaista viranomaista.

Päivitetty viimeksi: 29/03/2022

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.