Periminen

Suomi

Sisällön tuottaja:
Suomi

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistaminen:

Käräjäoikeus

Yhteystiedot: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/yleisettuomioistuimet/karajaoikeudet.html

 

Valitus käräjäoikeuden antamasta päätöksestä:

Hovioikeus

Yhteystiedot: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/yleisettuomioistuimet/hovioikeudet.html

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Korkein oikeus

Yhteystiedot: http://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Asetuksen 51 artiklassa tarkoitettu muutoksenhakumenettely on valitus korkeimpaan oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan (Oikeudenkäymiskaari 30 luku, 1-3§).

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Todistuksen antaa:

 

Digi- ja väestötietovirasto

Lintulahdenkuja 2

00530 Helsinki

Puhelin: +358 29 55 390 99

Sähköpostiosoite: perintotodistus(at)ddv.fi

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Muutosta haetaan:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Radanrakentajantie 5

00520 Helsinki

Asiakaspalvelu/kirjaamo: +358 29 56 42 069

Faksi: +358 29 56 45079

sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Tuomioistuimen määräämä pesänjakaja

Päivitetty viimeksi: 14/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.