Periminen

Ranska

Sisällön tuottaja:
Ranska

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Ranska

Perheoikeus – perintöasiat


*pakollinen kenttä

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Asetuksen 45 artiklan mukaiset hakemukset toimitetaan alioikeuden (tribunal judiciaire) kirjaamon johtajalle (siviiliprosessilain 509-1 ja 509-2 §), kun hakemus koskee tuomioistuimen päätöstä tai tuomioistuimessa tehtyä sovintoa, ja notaariyhdistyksen puheenjohtajalle tai tämän sijaiselle, kun hakemus koskee virallista asiakirjaa (siviiliprosessilain 509-3 §).

Asetuksen 50 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut muutoksenhakemukset toimitetaan alioikeuden puheenjohtajalle (siviiliprosessilain 509-9 §).

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Päätökseen, jonka alioikeuden puheenjohtaja on antanut ylimpänä oikeusasteena, voidaan hakea muutosta kassaatiovalituksella (pourvoi en cassation).

Kassaatiovalitus voi perustua eri seikkoihin (lain rikkominen, toimivallan ylitys, toimivallan tai oikeusperustan puuttuminen, perustelujen puutteellisuus, ristiriitaiset tuomiot jne.), jotka kuitenkin voivat koskea ainoastaan lainsäädännön soveltamista. Kassaatiotuomioistuin tarkistaa, ettei päätöksen tekemisessä ole rikottu lakia tai oikeussääntöä, mutta ei arvioi tosiseikkoja uudelleen.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Eurooppalaisen perintötodistuksen antaa notaari.

Ranskan notaarien kattojärjestö on notaarineuvosto (Conseil supérieur du notariat).

Conseil supérieur du notariat

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Paris

Yhteystiedot: https://www.notaires.fr/fr

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Asetuksen 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakemukset toimitetaan sen alioikeuden puheenjohtajalle, jonka tuomiopiirissä notaarin toimisto sijaitsee (siviiliprosessilain 1381-4 §).

Muutosta on haettava 15 päivän kuluessa eurooppalaisen perintötodistuksen oikeaksi todistetun jäljennöksen luovuttamisesta tai tiedoksiantamisesta tai eurooppalaista perintötodistusta koskevan päätöksen vastaanottamisesta.

Hakemuksen käsittelee alioikeuden puheenjohtaja ylimpänä oikeusasteena. Käsittelyyn kutsutaan kuultavaksi tai haastetaan osalliseksi kantaja, asiakirjan laatinut notaari ja tarvittaessa eurooppalaista perintötodistusta hakenut henkilö, jos hän ei ole kantaja. Päätös annetaan notaarille tiedoksi.

Jos alioikeuden puheenjohtaja määrää, että perintötodistus on toimitettava tai oikaistava tai että sitä on muutettava, hän voi joko tehdä sen itse tai antaa sen tehtäväksi notaarille.

Jos alioikeuden puheenjohtaja määrää, että perintötodistuksen oikeusvaikutukset on peruttava tai keskeytettävä, notaari ilmoittaa asiasta viipymättä kaikille niille, joille on toimitettu perintötodistuksen oikeaksi todistettu jäljennös. Perintötodistuksesta ei saa toimittaa jäljennöksiä niin kauan kuin sen oikeusvaikutukset on keskeytetty.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 16/12/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.