Periminen

Saksa

Sisällön tuottaja:
Saksa

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Saksa

Perheoikeus – perintöasiat


*pakollinen kenttä

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

- Osavaltion alioikeus (Landgericht)

- Osavaltion ylioikeus (Oberlandesgericht)

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Muutoksenhaku (Rechtsbeschwerde)

- Liittovaltion korkein oikeus (Bundesgerichtshof)

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

  • Käräjäoikeus (Amtsgericht)
  • Baden-Württemberg: notaari (Amtsnotariat)

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

- Osavaltion ylioikeus

Muutoksenhaku on pantava vireille kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona muutoksenhakuun oikeutettu henkilö on saanut tiedon päätöksestä. Jos valituksen tekijän vakituinen asuinpaikka on ulkomailla, määräaika pidennetään kahteen kuukauteen. Muutosta on haettava kirjallisesti tai tuomioistuimen pöytäkirjaan kirjattavan suullisen lausuman muodossa. Muutoksenhaussa voidaan ottaa esiin sekä tosiseikkoja että oikeudellisia seikkoja. Muutoksenhaku lähetetään automaattisesti osavaltion ylioikeuteen. Osavaltion ylioikeus voi ratkaista asian itse tai palauttaa sen alempaan oikeusasteeseen ratkaistavaksi osavaltion ylioikeuden lausunnon mukaisesti.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 08/07/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.