Periminen

Kreikka

Sisällön tuottaja:
Kreikka

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tuomioistuin, joka on toimivaltainen käsittelemään täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia 45 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on yhden tuomarin kokoonpanossa toimiva ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (monomelés protodikío) alueella, jossa asianosaisella, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, on kotipaikka tai kotipaikan puuttuessa asuinpaikka tai asuinpaikan puuttuessa valtion pääkaupungin yhden tuomarin kokoonpanossa toimiva ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (siviiliprosessilain 905 §:n 1 momentti).

Muutoksenhaut 45 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehdyistä päätöksistä käsittelee yhden jäsenen kokoonpanossa toimiva muutoksenhakutuomioistuin (monomelés efetío), jonka alaisuuteen hakemuksen käsitellyt yhden jäsenen kokoonpanossa toimiva ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kuuluu.

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Asetuksen 51 artiklassa tarkoitetusta muutoksenhaun johdosta tehdystä päätöksestä voi valittaa korkeimpaan oikeuteen (ários págos).

Täytäntöönpanokelpoisuuden julistaa yhden jäsenen kokoonpanossa toimiva ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin yksipuolisessa menettelyssä (siviiliprosessilain 740–781 §).

Edellä tarkoitettua yhden jäsenen kokoonpanossa toimivan muutoksenhakutuomioistuimen päätöstä koskevat valitukset käsittelee yhden jäsenen kokoonpanossa toimiva muutoksenhakutuomioistuin kontradiktorisessa menettelyssä (siviiliprosessilain 524 §).

Päätös voidaan kumota siviiliprosessilain 559 §:ssä mainituista syistä.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Todistuksen antaa sen alueen rauhantuomioistuin (irinodikío), jossa perittävällä oli kuolinhetkellään kotipaikka tai kotipaikan puuttuessa asuinpaikka tai asuinpaikan puuttuessa valtion pääkaupungin rauhantuomioistuin (siviiliprosessilain 30 § ja 810 §).

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

A. Perintötodistuksen antamispäätöksen voi riitauttaa asetuksen 72 artiklan 1 kohdan mukaisesti sen lainkäyttöalueen usean tuomarin kokoonpanossa toimivassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa (polimelés protodikío), jossa rauhantuomioistuin toimii (siviiliprosessilain 824 §:n 1 momentti yhdessä 18 §:n kanssa).

B. Sellaisen päätöksen, jolla peruutetaan todistus tai julistetaan se pätemättömäksi tai muutetaan sitä tai kumotaan se, voi riitauttaa asetuksen 71 artiklan ja 73 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti ainoastaan kolmantena osapuolena toimiva perintöasioita käsittelevässä tuomioistuimessa, joka on sen alueen rauhantuomioistuin, jossa perittävällä oli kuolinhetkellään kotipaikka, tai kotipaikan puuttuessa asuinpaikka tai asuinpaikan puuttuessa valtion pääkaupungin rauhantuomioistuin (siviiliprosessilain 823–824 § luettuna yhdessä siviililain 1965 §:n kanssa).

Kohdassa A tarkoitettu muutoksenhaku, katso siviiliprosessilain 495–500 § ja 511–537 §.

Kohdassa B tarkoitettu muutoksenhaku, katso siviiliprosessilain 583–590 §.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Oikeusalan ammattilaisista notaareilla on toimivalta antaa eurooppalainen perintötodistus.

Notaarit toimivat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen syyttäjän (isangeléa protodikón) valvonnassa.

Notaarit ovat virkamiehiä, joille valtio ei maksa palkkaa mutta joille on myönnetty valtuudet laatia virallisia asiakirjoja. Tästä koituu muun muassa sellaisia etuja kuin asiakirjan suuri todistusvoima ja täytäntöönpanokelpoisuus sekä varmuus päivämäärästä.

Tehtäviensä hoidossa notaarit soveltavat lainsäädäntöä ja turvaavat samalla niin valtion kuin asianosaistenkin edut. Heillä on oikeustieteen korkeakoulututkinto. Puolueettomina lainoppineina he takaavat osapuolten oikeusvarmuuden ja ehkäisevät mahdollisten riita-asioiden syntymisen.

Nämä ominaisuudet sekä notaarien todistamien ja laatimien asiakirjojen ominaisuudet tarkoittavat, että notaareilla on aktiivinen ja tehokas rooli ennaltaehkäisevässä oikeudenkäytössä, mikä turvaa asiakkaiden oikeudet.

Päivitetty viimeksi: 11/01/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.