Periminen

Unkari

Sisällön tuottaja:
Unkari

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Unkari

Perheoikeus – perintöasiat


*pakollinen kenttä

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Yleisen tuomioistuimen (törvényszék) toimipaikan piirioikeus (járásbíróság), Budapestissä Budan alemman oikeusasteen tuomioistuin (Budai Központi Kerületi Bíróság). Muutoksenhaun osalta toimivaltaisia ovat yleiset tuomioistuimet ja Budapestissä pääkaupungin yleinen tuomioistuin (Fővárosi Törvényszék) (ilmoitetaan tuomioistuinten nimet ja osoitteet).

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Uudelleentarkastelupyynnöt käsittelee korkein oikeus (Kúria) uudelleentarkastelumenettelyssä.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Viranomaisia, joilla on toimivalta antaa todistus, ovat

-           3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tuomioistuimet: piirioikeudet

-           kansallisen lainsäädännön mukaisesti perintöasioissa toimivaltaiset muut viranomaiset: notaarit

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Riitauttamisen osalta toimivaltaisia ovat yleiset tuomioistuimet tai Budapestissä pääkaupungin yleinen tuomioistuin (ilmoitetaan tuomioistuinten nimet ja osoitteet).

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Unkarissa tämä viranomainen on notaari (közjegyző).

Päivitetty viimeksi: 02/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.