Periminen

Italia

Sisällön tuottaja:
Italia

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Muutoksenhakutuomioistuin (Corte d'appello)

Kaikkien Italian muutoksenhakutuomioistuinten yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa Https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp.. Haun voi rajoittaa koskemaan ainoastaan muutoksenhakutuomioistuimia.

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Corte Suprema di Cassazione di ROMA (ylin kassaatiotuomioistuin)

Piazza Cavour

00193 Roma (RM)

Italia

Puh. +39 06 68831

Faksi +39 06 6883423

Verkkosivut: http://www.cortedicassazione.it/

Paikallinen pyhäpäivä (jolloin tuomioistuin on suljettu): 29. kesäkuuta

Kansallinen menettely on kassaatiovalitus (ricorso per Cassazione).

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Notaarit

Notaarien yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa http://www.notariato.it/it/utilita/ricerca_notaio.jsp.

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Valitus (reclamo), ks. siviiliprosessilain (Codice di procedura Civile) 739 §.

a)

- valituksen käsittelee notaarin asuinpaikan alioikeus (tribunale) kollegiaalisessa (kolmen tuomarin) kokoonpanossa.

b)

Notaarien (notai) yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp Haun voi rajoittaa koskemaan ainoastaan alioikeuksia (tribunali).

c)

Siviiliprosessilain 739 §:n mukainen valitus tehdään alioikeudelle, joka antaa ratkaisunsa suljetuin ovin. Valitus on tehtävä 10 päivän määräajan kuluessa siitä, kun asiakirjan antaneen viranomaisen päätöksestä on ilmoitettu (comunicazione), jos asiakirja on annettu vain yhtä henkilöä vastaan, tai annettu tiedoksi (notificazione), jos asiakirja on annettu useampaa osapuolta vastaan.

Päivitetty viimeksi: 08/01/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.