Periminen

Latvia

Sisällön tuottaja:
Latvia

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Ulkomaisen tuomioistuimen antama ratkaisu, joka on täytäntöönpanokelpoinen siinä valtiossa, jossa se on annettu, on täytäntöönpanokelpoinen Latviassa, jos se on tunnustettu Latviassa erityisessä menettelyssä.

Asetuksen (EU) N:o 650/2012 mukaiseen täytäntöönpanokelpoisuuden tunnustamista koskevaan menettelyyn sovelletaan siviiliprosessilain (Civilprocesa likuma) ulkomaisten tuomioistuinten ratkaisujen tunnustamista koskevan 77 luvun säännöksiä, jollei asianomaisesta yleissopimuksesta tai asetuksesta muuta johdu. Sen vuoksi toimivaltainen tuomioistuin, joka voi käsitellä täytäntöönpanokelpoisuuden tunnustamista koskevia hakemuksia 45 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on sen alueen tai kaupungin alioikeus (rajona (pilsētas) tiesa), jossa ratkaisu on määrä panna täytäntöön tai jossa on vastaajan kotipaikka, tai jos sellaista ei ole, vastaajan tosiasiallinen asuinpaikka tai rekisteröity toimipaikka.

Alioikeuden ratkaisuun, joka koskee ulkomaisen tuomioistuimen antaman ratkaisun tunnustamista, voidaan hakea muutosta (blakus sūdzība) aluetuomioistuimessa (apgabaltiesa). Aluetuomioistuimen ratkaisuun voidaan hakea muutosta korkeimmassa oikeudessa (Augstākajā tiesā).

Alueen tai kaupungin alioikeuksien ja aluetuomioistuinten luettelo on täällä: Latvian tuomioistuinportaali

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Alioikeuden ratkaisuun, joka koskee ulkomaisen tuomioistuimen antaman ratkaisun tunnustamista, voidaan hakea muutosta (blakus sūdzība) aluetuomioistuimessa (apgabaltiesa). Aluetuomioistuimen ratkaisuun voidaan hakea muutosta korkeimmassa oikeudessa (Augstākajā tiesā).

Asianosainen, jonka kotipaikka, tai jos sellaista ei ole, tosiasiallinen asuinpaikka tai rekisteröity toimipaikka on Latviassa, voi hakea muutosta 30 päivän kuluessa ratkaisun jäljennöksen vastaanottamisesta. Sen sijaan asianosainen, jonka kotipaikka, tosiasiallinen asuinpaikka tai rekisteröity toimipaikka ei ole Latviassa, voi hakea muutosta 60 päivän kuluessa ratkaisun jäljennöksen vastaanottamisesta.

Latvian tuomioistuinten luettelo löytyy täältä: Latvian tuomioistuinportaali

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Jos Latvia on toimivaltainen rajat ylittävässä perintöasiassa asetuksen (EU) N:o 650/2012 4, 7, 10 tai 11 artiklan mukaisesti, eurooppalaisen perintötodistuksen voi antaa notaari (zvērināts notārs).

Notaarien luettelo löytyy täältä: Latvian notaarien verkkosivu

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Eurooppalaisen perintötodistuksen antanut notaari voi asetuksen (EU) N:o 650/2012 71 artiklan mukaisesti asianosaisen pyynnöstä oikaista, muuttaa tai peruuttaa todistuksen tai keskeyttää sen oikeusvaikutukset mainitun asetuksen 73 artiklan mukaisesti.

Tätä varten notaarin on laadittava notaariasiakirja (notariāls akts), jolla oikaistaan, muutetaan tai peruutetaan todistus tai keskeytetään sen oikeusvaikutukset. Notaarin on myös viipymättä ilmoitettava asiasta kaikille niille henkilöille, joille todistuksen jäljennös tai ote on annettu.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Asetuksen (EU) N:o 650/2012 3 artiklan 2 kohdan sekä Latvian notaarilain (Notariāta likums) 324 §:n1 mukaisesti eurooppalaista perintötodistusasiaa käsittelevä notaari soveltaa mainitun lain säännöksiä, ellei Euroopan unionin oikeuden säännöksistä, jotka ovat suoraan sovellettavissa Latviassa, muuta johdu.

Perimystä koskeva hakemus (mantošanas iesniegums) on toimitettava notaarilain 252 §:ssä tarkoitetulle notaarille. Jos vainajan viimeinen asuinpaikka tai jäämistön tai sen suurimman osan sijaintipaikka ei ole tiedossa, hakemuksen voi toimittaa kenelle tahansa notaarille.

Hakemus, joka koskee tuomioistuimen antaman ratkaisun täytäntöönpanokelpoisuuden tunnustamista, toimitetaan alueen tai kaupungin alioikeuteen.

Latvian notaarien luettelo löytyy täältä: notaarien verkkosivu

Päivitetty viimeksi: 27/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.