Periminen

Liettua

Sisällön tuottaja:
Liettua

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Liettua

Perheoikeus – perintöasiat


*pakollinen kenttä

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Lietuvos apeliacinis teismas (Liettuan muutoksenhakutuomioistuin)

Osoite: Gedimino pr. 40/1, LT-01503 Vilnius, Lithuania

Puhelin: (+370 70) 663 685

Faksi: (+370 70) 663 060

Sähköpostiosoite: apeliacinis@apeliacinis.lt, apeliacinis@teismas.lt

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Liettuan korkein oikeus)

Osoite: Gedimino pr. 40/6, LT-01109 Vilnius, Lithuania
Puhelin: (+370 5) 2 616 466
Faksi: (+370 5)2 616 813
Sähköpostiosoite: lat@teismas.lt

Kassaatiovalitus tehdään kassaatiotuomioistuimeen kansallisten oikeudenkäyntisääntöjen mukaisesti. Liettuan siviiliprosessilain mukaan kassaatiovalitus on mahdollinen ainoastaan seuraavissa tapauksissa: 1) lainsäädännön yhdenmukaisen tulkinnan ja soveltamisen kannalta olennaisen tärkeiden aineellisen oikeuden tai prosessioikeuden sääntöjen rikkominen, jos rikkominen on voinut vaikuttaa lainvastaisen päätöksen tekemiseen; 2) tuomioistuin on riidanalaisessa päätöksessä poikennut korkeimman oikeuden oikeuskäytännöstä; 3) riidanalaista oikeuskysymystä koskeva korkeimman oikeuden oikeuskäytäntö on erilainen. Kassaatiotuomioistuin tutkii riidanalaiset päätökset ainoastaan siltä kannalta, onko lakia sovellettu oikein, ja valituksessa asetetuissa rajoissa.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Todistuksen antaa sen paikan notaari, jossa perimys on alkanut. Notaarien toimivalta-alueen perintöasioissa määrittää Liettuan oikeusministeri.

Säännöllisesti päivitetty luettelo notaareista yhteystietoineen ja tiedot heidän alueellisesta toimivallastaan perintöasioissa on saatavilla osoitteessa https://notarurumai.lt/notarai/pagal-darbuotojus

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Muutoksenhaku osoitetaan notaarin kotipaikan alioikeudelle (apylinkės teismas).

Kenellä tahansa, jota asia koskee, on Liettuan tasavallan notaarin ammattia koskevan lain (Lietuvos Respublikos notariato įstatymas) mukaan oikeus hakea muutosta notaarin kotipaikan mukaan määräytyvässä tuomioistuimessa, jos hän katsoo, että notaarin laatima asiakirja on epäoikeudenmukainen, tai pitää kieltäytymistä notaarin laatiman asiakirjan antamisesta epäoikeudenmukaisena. Vaikka muutosta ei haettaisi, siviiliprosessilain mukaan se ei vie oikeutta vaatia tuomioistuimessa korvausta vahingosta, jonka notaarin virheellinen toiminta aiheuttaa. Notaarin toiminnasta voi valittaa kahdenkymmenen päivän kuluessa siitä päivästä, jona muutoksenhakija sai tai hänen olisi pitänyt saada tieto riidanalaisen asiakirjan laatimisesta tai siitä, että notaari on kieltäytynyt asiakirjan laatimisesta, kuitenkin viimeistään yhdeksänkymmenen päivän kuluessa riidanalaisen toimen toteuttamisesta. Tuomioistuin ratkaisee notaarin toimintaa koskevan asian tekemällä siitä päätöksen. Kun tuomioistuin hyväksyy muutoksenhaun, se kumoaa notaarin laatiman asiakirjan tai määrää notaarin laatimaan vaaditun asiakirjan. Notaarin asiakirjoja koskevaan tuomioistuimen päätökseen voi hakea muutosta muutoksenhakutuomioistuimessa.

Apylinkių teismų duomenys

Päivitetty viimeksi: 07/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.