Periminen

Malta

Sisällön tuottaja:
Malta

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Malta

Perheoikeus – perintöasiat


*pakollinen kenttä

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tuomioistuin, jolla on toimivalta käsitellä täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia, on riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen ensimmäinen jaosto (First Hall of the Civil Court).  Jaoston päätöksistä valitetaan muutoksenhakutuomioistuimelle.

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Ks. siviiliprosessilain kolmannen kirjan IV osaston (Maltan lain 12 luku) säännöksiä, joissa säädetään asian uusintakäsittelystä tuomioistuimessa.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Toimivaltaisia viranomaisia 64 artiklan mukaisten todistusten antamiseen ovat riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen vapaaehtoisen oikeudenhoidon jaosto (Civil Court, Voluntary Jurisdiction Section) sekä notaarit, joilla on notaarilaitoksen organisaatiosta ja notaarien arkistoista annetun lain mukainen toimilupa.

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Muutosta haetaan toimittamalla valitus riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen ensimmäiselle jaostolle siviiliprosessilain mukaisesti (Maltan lain 12 luku).  Muutosta ensimmäisen jaoksen päätökseen haetaan toimittamalla valitus muutoksenhakutuomioistuimeen.

Päivitetty viimeksi: 25/03/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.