Periminen

Alankomaat

Sisällön tuottaja:
Alankomaat

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Välitoimista päättävä tuomari (voorzieningenrechter)

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Kassaatiovalitus. Korkein oikeus (Hoge Raad) ei käsittele asiaa uudelleen, vaan se perustaa päätöksensä asiassa toimivaltaisen muutoksenhakutuomioistuimen vahvistamiin tosiseikkoihin. Korkein oikeus varmistaa, että tuomioistuin on tuomiossaan tulkinnut ja soveltanut lakia oikein ja että tuomio on perusteltu riittävällä ja ymmärrettävällä tavalla. Kassaatiomenettelyn tarkoituksena on edistää ja varmistaa oikeudellinen yhdenmukaisuus, oikeuden kehittyminen ja oikeussuoja.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Notaari. Alankomaiden kuninkaalliselta notaarijärjestöltä (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie,KNB) saa tietoja notaareista ja heidän erityisosaamisestaan.

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Puhelin: (+31-70) 330 71 11
Faksi: (+31-70) 360 28 61
Sähköposti: info@knb.nl
Postbus 16020, 2500 BA Den Haag
Käyntiosoite: Spui 184, 2511 BW Den Haag

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Käräjäoikeuden (kantonioikeus) tuomari. Menettelyn käynnistämiseksi on tehtävä hakemus. Tuomioistuin lähettää asianosaisille kutsun saapua oikeuteen. Asianosaiset voivat esittää vastineen ennen hakemuksen käsittelyn alkamista tai tuomarin luvalla sen kuluessa. Jos asia käsitellään suullisesti, he voivat esittää hakemusta koskevan vastineensa suullisesti. Tuomari päättää käsittelyn lopuksi päivän, jona asiassa annetaan tuomio.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Alankomaissa ei ole asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua viranomaista.

Päivitetty viimeksi: 13/05/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.