Periminen

Puola

Sisällön tuottaja:
Puola

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

a) aluetuomioistuin (Sąd Okręgowy)

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) muutoksenhakutuomioistuin (Sąd Apelacyjny) - muutoksenhaku tehdään sen aluetuomioistuimen välityksellä, jonka päätöstä muutoksenhaku koskee.

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

a) korkein oikeus (Sąd Najwyższy) - muutoksenhaku tehdään sen muutoksenhakutuomioistuimen välityksellä, jonka päätöstä muutoksenhaku koskee

b) Osoite: Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa 41

Puhelin: +48 22 530 8000

c) kassaatiovalitus (Skarga kasacyjna) - valitus ei voi perustua tosiseikkojen selvittämiseen eikä todisteiden arviointiin.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

a) alioikeus (Sąd Rejonowy)

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) notaari (notariusz)

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

a)

- jos eurooppalaisen perintötodistuksen on antanut alioikeus, sitä koskeva valitus tehdään aluetuomioistuimelle alioikeuden välityksellä,

- jos eurooppalaisen perintötodistuksen on antanut notaari, sitä koskeva valitus tehdään aluetuomioistuimelle notaarin välityksellä.

b)

- tuomioistuimet:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

- notaarit:

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Ei sovelleta

Päivitetty viimeksi: 21/12/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.