Periminen

Portugali

Sisällön tuottaja:
Portugali

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Portugali

Perheoikeus – perintöasiat


*pakollinen kenttä

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tuomioistuimet, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia, ovat alueellisen tuomioistuimen (Tribunal de Comarca, ensimmäinen oikeusaste) yleisiä asioita käsittelevät jaostot (Juízos de Competência Genérica) tai siviiliasioiden jaostot (Juízos Locais Cíveis) (jos tuomioistuimessa on tämä jaosto).

Tuomioistuimet, joilla on toimivalta käsitellä 50 artiklan 2 kohdan mukaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja, ovat ylioikeudet (Tribunais da Relação).

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Asetuksen 51 artiklassa tarkoitetussa menettelyssä muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen voi riitauttaa vain tietyn oikeusseikan osalta. Muutosta haetaan recurso de revista -menettelyllä korkeimmalta oikeudelta (Supremo Tribunal de Justiça).

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Viranomaiset, joilla on toimivalta antaa eurooppalainen perintötodistus, ovat rekisterinpitäjät (conservadores), joilla on väestörekisterilain (Código do Registo Civil), sellaisena kuin se on muutettuna, 210 A – 210 R §:ssä tarkoitettu toimivalta yksinkertaisissa perintömenettelyissä.

Luettelo rekisteritoimistoista (conservatórias), joilla on toimivalta antaa eurooppalainen perintötodistus, on saatavilla verkkosivulla: http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/servicos-externos-docs/contactos/balcao-das-herancas-e-locais

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Toimivaltaiset viranomaiset, joissa eurooppalaisen perintötodistuksen antaneen viranomaisen päätös voidaan riitauttaa 72 artiklan mukaisesti, ovat kyseisen rekisteritoimiston toimialueen alueellisen tuomioistuimen (ensimmäinen oikeusaste) yleisten asioiden jaostot tai siviiliasioiden jaostot (jos tuomioistuimessa on tämä jaosto).

Hakijan on 15 päivän kuluessa siitä, kun kyseinen päätös on annettu tiedoksi, esitettävä rekisteritoimistolle tuomioistuimen tuomarille osoitettu muutoksenhakukirjelmä ja haluamansa liiteasiakirjat (väestörekisterilain (Código do Registo Civil), sellaisena kuin se on muutettuna, 286 ja 288 §).

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Sovellettaessa 3 artiklan 2 kohtaa perintöasioissa toimivaltaisia ovat tuomioistuinten lisäksi notaarit (Nótarios), jotka hoitavat lainkäyttötehtäviä.

Notaareilla on toimivalta hoitaa kaikki perunkirjoitukseen liittyvät toimet ja vahvistaa edesmenneen henkilön perilliset perunkirjoitukseen sovellettavan uuden oikeudellisen kehyksen myötä, joka on hyväksytty 5. maaliskuuta annetulla lailla nro 23/2013, sellaisena kuin se on muutettuna, ja josta on säädetty 26. elokuuta annetulla päätöksellä nro 278/2013, sellaisena kuin se on muutettuna. Tämä ei kuitenkaan koske tapauksia, joissa asianosaiset ohjataan tuomioistuinkäsittelyn piiriin.

Päivitetty viimeksi: 13/03/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.