Periminen

Romania

Sisällön tuottaja:
Romania

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Romania

Perheoikeus – perintöasiat


*pakollinen kenttä

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanokelpoisiksi julistamista tai täytäntöönpanoa koskevat hakemukset kuuluvat Romaniassa alioikeuksien (tribunal) toimivaltaan (siviiliprosessilain 95 §:n 1 momentti ja 1098 §). Päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat valitukset kuuluvat muutoksenhakutuomioistuimen (curte de apel) toimivaltaan (siviiliprosessilaista annetun lain nro 134/2010 96 §:n 2 momentti).

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Recurs-muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (siviiliprosessilain 97 §:n 1 momentti).

Korkeimman oikeiden toimipaikka on osoitteessa Str. Batiștei nr. 25, Sector 2, cod 020934, Bukarest.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Notaari tai tuomioistuin.

Tietyistä toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen tiettyjen yhteisön asetusten soveltamiseksi Romanian liityttyä Euroopan unioniin, annetun hallituksen erityisasetuksen nro 119/2006 täydentämisestä sekä julkisista notaareista ja näiden tehtävistä annetun lain nro 36/1995 muuttamisesta ja täydentämisestä annetun lain nro 206/2016 I^6 §:n mukaan

asetuksen N:o 650/2012 VI luvun mukainen eurooppalainen perintötodistus annetaan kenen tahansa asetuksen 63 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun henkilön pyynnöstä, ja sen antaa notaari, joka on laatinut tai jonka arkistossa perintötodistus on. Jos perintötodistuksen antaneen notaarin arkistoa säilytetään Romanian lain mukaisesti notaarikamarissa (Camera Notarilor Publici), eurooppalaisen perintötodistuksen antaa notaari, jonka notaarikamarin hallintoneuvoston puheenjohtaja on nimennyt tähän tehtävään [lain nro 206/2016 3 §:n 1 momentti].

Julkisten notaarien nimet ja yhteystiedot on esitetty Romanian julkisten notaarien yhdistyksen (Uniunea Naționale a Notarilor Publici din România) verkkosivuilla osoitteessahttp://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Jos perillisasema, jäämistön laajuus ja/tai perillisten perintöoikeuksien ja -velvollisuuksien laajuus on vahvistettu tuomioistuimen päätöksellä, eurooppalaisen perintötodistuksen laatii päätöksen antanut tuomioistuin.

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Asetuksen N:o 650/2012 72 artiklan mukaiset riitauttamiset ratkaisee tuomioistuin, joka on laatinut tai oikaissut eurooppalaisen perintötodistuksen, muuttanut sitä tai peruuttanut sen, tai tapauksen mukaan alueellinen tuomioistuin, jonka yhteydessä sen laatinut notaari toimii. Riitauttamisen ratkaisua koskevasta päätöksestä voi tehdä ainoastaan apel-muutoksenhaun [lain nro 206/2016 I^6 §, 5 §:n 1 momentti].

Eurooppalaisen perintötodistuksen oikaisua, muuttamista tai peruuttamista koskevat hakemukset kuuluvat laatijan eli tapauksen mukaan notaarin tai tuomioistuimen toimivaltaan [lain nro 206/2016 I^6 §, 5 §:n 1 momentti].

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 16/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.