Periminen

Slovakia

Sisällön tuottaja:
Slovakia

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Slovakia

Perheoikeus – perintöasiat


*pakollinen kenttä

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toimivalta tehdä päätös täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevista hakemuksista kuuluu 45 artiklan 1 kohdan mukaisesti piirituomioistuimille (okresné súdy).

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevista hakemuksista 45 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehtyjen päätösten muutoksenhakua koskeva toimivalta kuuluu 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti alueoikeuksille (krajské súdy). Muutoksenhaku tehdään sen piirituomioistuimen välityksellä, jonka päätökseen muutosta haetaan.

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Muutoksenhaun johdosta tehty päätös riitautetaan 51 artiklan mukaisesti valituksella ylimpään oikeusasteeseen (dovolanie). Valituksesta tekee päätöksen Slovakian korkein oikeus (Najvyšší súd Slovenskej republiky), ja se tehdään sen piirituomioistuimen välityksellä, joka ratkaisi asian ensimmäisessä oikeusasteessa. Ylimpään oikeusasteeseen tehtävän valituksen ei tarvitse välttämättä koskea pelkästään muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen oikeudellisia virheitä.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Viranomaiset, joilla on toimivalta antaa todistus 64 artiklan nojalla:

  • Ennen perintöasiaan liittyvän menettelyn lopullista päättämistä ja myös tämän menettelyn lopullisen päättämisen jälkeen tuomioistuimen valtuuttama notaari (notár poverený súdom).

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Asetuksen 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt:

  • Muutosta on haettava 15 päivän kuluessa eurooppalaisen perintötodistuksen tiedoksiantamisesta piirituomioistuimelta, joka valtuutti notaarin toimimaan perintöasiassa. Muutoksenhaulla on lykkäävä vaikutus. Eurooppalaista perintötodistusta koskevan muutoksenhaun käsittelee piirituomioistuin.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja muita viranomaisia ja oikeusalan ammattilaisia ei ole.

Päivitetty viimeksi: 09/04/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.