Periminen

Slovenia

Sisällön tuottaja:
Slovenia

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toimivalta ratkaista 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia on aluetuomioistuimilla (okrožno sodišče).

Luettelo aluetuomioistuimista

Toimivalta ratkaista 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja on aluetuomioistuimilla (okrožno sodišče).

Luettelo aluetuomioistuimista

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Asianosainen voi hakea muutosta päätökseen, jonka aluetuomioistuin on tehnyt täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevan päätöksen vastustamisesta. Muutosta on haettava 30 päivän kuluessa siitä, kun muutoksenhaun kohteena oleva päätös on annettu tiedoksi. Muutoksenhaku esitetään aluetuomioistuimelle, joka välittää sen korkeimmalle oikeudelle. Muutoksenhaku annetaan tiedoksi vastapuolelle, jonka on vastattava 30 päivän kuluessa tiedoksiannosta. Muutoksenhaun ratkaisee korkein oikeus.

Vrhovno sodišče RS (Slovenian korkein oikeus)
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

Puhelin: (01) 366 44 44
Faksi: (01) 366 43 01
Sähköposti: urad.vsrs@sodisce.si

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Eurooppalaisen perintötodistuksen antaa se paikallistuomioistuin (okrajno sodišče), joka on ratkaissut perintöasian.

Luettelo paikallistuomioistuimista

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Kuka tahansa, jolla on oikeus hakea eurooppalaista perintötodistusta, voi hakea muutosta seuraaviin päätöksiin: tuomioistuimen päätös eurooppalaista perintötodistusta koskevasta hakemuksesta, päätös eurooppalaisen perintötodistuksen oikaisemisesta, päätös eurooppalaisen perintötodistuksen muuttamisesta ja päätös eurooppalaisen perintötodistuksen kumoamisesta. Muutoksenhaku on esitettävä tuomioistuimelle, joka on antanut päätöksen perintöasiassa, 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu tiedoksi. Muutoksenhaku ei lykkää päätöksen täytäntöönpanoa.

Tuomioistuin, jolta muutosta on haettu, voi muuttaa tai kumota aiemman päätöksensä vain antamalla uuden päätöksen. Jos se ei anna uutta päätöstä, se saattaa muutoksenhaun ylemmän tuomioistuimen (višje sodišče) ratkaistavaksi.

Luettelo ylemmistä tuomioistuimista

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Sloveniassa tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta perintöasioissa ja näin ollen ei ole 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja muita viranomaisia tai oikeusalan ammattilaisia, jotka ovat toimivaltaisia perintöasioissa ja hoitavat oikeudellisia tehtäviä tai jotka toimivat oikeusviranomaisen antaman valtuutuksen nojalla tai oikeusviranomaisen valvonnassa.

Päivitetty viimeksi: 06/06/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.