Periminen

Espanja

Sisällön tuottaja:
Espanja

TOIMIVALTAISTEN TUOMIOISTUINTEN/VIRANOMAISTEN HAKU

Seuraavan hakutoiminnon avulla voi hakea tuomioistuimia/viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tietyn EU-tason oikeudellisen välineen suhteen. Huom. Vaikka annettujen tietojen täsmällisyys on pyritty varmistamaan kaikin mahdollisin keinoin, saattaa toimivallan määrittelyssä poikkeustapauksissa olla puutteita.

Espanja

Perheoikeus – perintöasiat


*pakollinen kenttä

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toimivalta käsitellä täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia kuuluu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle (juzgado de Primera Instancia) sen osapuolen kotipaikassa, jota vastaan tunnustamista tai täytäntöönpanoa haetaan, tai paikassa, jossa päätös on tarkoitus panna täytäntöön.

Siviiliprosessilain (Ley de Enjuiciamiento Civil) 1/2000 26. loppusäännös (sääntö 2), sellaisena kuin se on siviiliasioissa tehtävästä kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä annetun lain (Ley de Cooperación Juridica Internacional en materia civil) 29/2015 2. loppusäännöksessä.

Päätöksiin voi hakea muutosta. Tällaisia muutoksenhakuja koskeva toimivalta kuuluu maakunnalliselle ylioikeudelle (Audiencia Provincial).

Siviiliprosessilain 1/2000 26. loppusäännös (sääntö 5), sellaisena kuin se on siviiliasioissa tehtävästä kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä annetun lain 29/2015 2. loppusäännöksessä.

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Toisen oikeusasteen tuomioistuimen päätöksen voi lain nojalla riitauttaa ylimääräisellä muutoksenhaulla menettelyllisen sääntöjenvastaisuuden perusteella (recurso extraordinario por infracción procesal) tai siihen voi hakea muutosta kassaatiovalituksella (recurso de casación).

Siviiliprosessilain 1/2000 26. loppusäännös (sääntö 5), sellaisena kuin se on siviiliasioissa tehtävästä kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä annetun lain 29/2015 2. loppusäännöksessä.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Todistuksen antaa kaikissa tapauksissa joko toimivaltainen oikeusviranomainen tai notaari (notario).

A) Eurooppalaisen perintötodistuksen antaa oikeusviranomainen erillisellä päätöksellä asetuksen (EU) N:o 650/2012 67 artiklassa tarkoitetulla tavalla pyynnöstä, jonka hakija voi tehdä 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla lomakkeella.

Toimivalta antaa eurooppalainen perintötodistus kuuluu perintöasiaa käsittelevälle tai käsitelleelle tuomioistuimelle. Hakijalle annetaan perintötodistuksen jäljennös.

B) Perinnönjaon tai osan siitä hoitava notaari tai tätä kyseisessä tehtävässä laillisesti korvaava tai seuraava taho antaa pyynnöstä asetuksen (EU) N:o 650/2012 62 artiklassa tarkoitetun todistuksen käyttäen 67 artiklassa tarkoitettua lomaketta.

Siviiliprosessilain 1/2000 26. loppusäännös (säännöt 11 ja 14), sellaisena kuin se on siviiliasioissa tehtävästä kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä annetun lain 29/2015 2. loppusäännöksessä.

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

A) Oikeusviranomainen päättää erillisellä menettelyllä eurooppalaisen perintötodistuksen muuttamisesta, peruuttamisesta tai epäämisestä. Päätöksen voi riitauttaa oikaisumenettelyllä (recurso de reposición). Oikaisuhakemuksen käsittelevän tuomioistuimen ratkaisusta ei voi valittaa.

B) Jos notaari kieltäytyy oikaisemasta, muuttamasta, peruuttamasta tai antamasta eurooppalaista perintötodistusta, on mahdollista valittaa asianomaisen notaarin virallisen kotipaikan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen, jossa asia käsitellään suullisesti. Tuomioistuimen ratkaisusta ei voi valittaa.

Siviiliprosessilain 1/2000 26. loppusäännös (säännöt 12,13,15 ja 16), sellaisena kuin se on siviiliasioissa tehtävästä kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä annetun lain 29/2015 2. loppusäännöksessä.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Notaarit, kun on kyse lakimääräiseen perimysjärjestykseen liittyvistä perillisten ilmoituksista, salaisten, holografisten tai suullisten testamenttien tiedoksiannosta, pätevyydestä, avaamisesta ja vahvistamisesta.

Notaareista annetun lain (Ley del Notariado) 55 ja 56 §, 57–65 § ja 67–68 §, sellaisena kuin se on hakemuslainkäyttöasioista 2.7.2015 annetun lain (Ley de la Jurisdicción Voluntaria) 15/2015 11. loppusäännöksessä.

Päivitetty viimeksi: 26/02/2024

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.