Succession

National information and online forms concerning Regulation No. 650/2012

General information

Regulation (EU) No 650/2012 of 4 July 2012 governing jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance of authentic instruments aims at facilitating the handling of international successions for citizens.

The Regulation applies in all Member States of the European Union with the exception of Denmark and Ireland.

Applying to successions of persons who die on or after 17 August 2015, the Regulation will make sure that a given succession is treated coherently, under a single law and by one single authority, while also allowing citizens to choose the law of their country of nationality to apply to their succession.

The Regulation also introduces a European Certificate of Succession (ECS), which is a document issued by the authority dealing with the succession for use by heirs, legatees, executors of wills and administrators of the estate to prove their status and exercise their rights or powers in other Member States, without any special procedure being required.

On 9 December 2014, the Commission adopted an Implementing Regulation establishing the forms to be used under the Succession Regulation:

- Word Word (274 Kb) en

- PDF PDF (800 Kb) en

The e-Justice Portal allows the possibility to complete and create a PDF of form V (European Certificate of Succession) on-line here.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 01/02/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Periminen - Belgia

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat hakemukset käsittelee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg).

Näiden hakemusten perusteella tehdyistä päätöksistä voi valittaa

- hakemalla takaisinsaantia (opposition/verzet) ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg).

- hakemalla muutosta muutoksenhakutuomioistuimessa (cour d’appel / hof van beroep).

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Tuomioiden lainmukaisuutta valvoo kassaatiotuomioistuin (cour de cassation / Hof van Cassatie ). Se ei arvioi tuomion pääasian sisältöä. Kassaatiovalitus on erityismenettely. Kassaatiotuomioistuin tarkistaa ainoastaan, onko korkeimmassa oikeusasteessa (eli sen jälkeen kun kaikki tavanmukaiset muutoksenhakukeinot, kuten muutoksenhaku ja takaisinsaanti, on käytetty) annettu tuomio lainmukainen vai onko se ristiriidassa jonkin oikeussäännön kanssa. Jos kassaatiotuomioistuin toteaa tuomion olevan ristiriidassa jonkin oikeussäännön kanssa, se kumoaa kiistanalaisen päätöksen ja palauttaa asian käsiteltäväksi toiseen tuomioistuimeen. Tämän tuomioistuimen on käsiteltävä pääasia uudelleen (renvoi après cassation / verwijzing na cassatie ).

Cour de Cassation

Palais de justice
Place Poelaert 1
1000 Bruxelles

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Viranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla, ovat notaarit.

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Belgiaan on perustettu 13 päivänä heinäkuuta 2013 annetulla lailla perhetuomioistuin (Tribunal de la famille / familierecht), joka on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen osasto. Uuden lain nojalla oikeudenkäyntimenettely suositellaan aloitettavaksi kanteella (requête/verzoek), koska menettely on tällöin yksinkertaisempi ja menettelystä aiheutuvat kustannukset pienemmät. Monissa tapauksissa menettelyn voi kuitenkin aloittaa edelleen myös haasteella (citation/dagvaarding), jolloin kantaja voi paremmin vaikuttaa siihen, milloin asia tulee käsiteltäväksi tuomioistuimessa.

Päivitetty viimeksi: 10/04/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Periminen - Bulgaria

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annetun tuomioistuimen päätöksen tai muun asiakirjan täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskeva hakemus on toimitettava maakuntatuomioistuimeen (okrazhen sad), joka on toimivaltainen velallisen vakituisessa osoitteessa tai päätoimipaikassa taikka täytäntöönpanopaikassa (siviiliprosessilain 627e §:n 1 momentti).

Alueellisesti toimivaltaista tuomioistuinta voi hakea hakukoneen avulla.

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätökseen voi hakea muutosta Sofian muutoksenhakutuomioistuimesta (siviiliprosessilain 627e §:n 6 momentin ensimmäinen virke).

Sofian muutoksenhakutuomioistuimen päätöksestä voi valittaa edelleen korkeimpaan kassaatiotuomioistuimeen (siviiliprosessilain 627e §:n 6 momentin toinen virke).

Kansallinen yksityisoikeudellinen lainsäädäntö, joka koskee tällaista muutoksenhakua ja kassaatiovalitusta, sisältyy siviiliprosessilain 20 ja 22 lukuun.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Jos kansainvälinen toimivalta kuuluu asetuksen (EU) N:o 650/2012 4, 7, 10 ja 11 artiklan nojalla bulgarialaiselle tuomioistuimelle, eurooppalaista perintötodistusta koskeva hakemus on jätettävä sille piirituomioistuimelle (rayonen sad), joka on toimivaltainen perittävän viimeisessä vakituisessa osoitteessa tai, jos sellaista ei ole, hänen viimeisessä osoitteessaan Bulgariassa. Jos perittävällä ei ollut osoitetta Bulgariassa, hakemus jätetään Sofian piirituomioistuimelle (siviiliprosessilain 627f §:n 1 momentti).

Alueellisesti toimivaltaista piirituomioistuinta voi hakea sivustolla olevan hakukoneen avulla.

Bulgariassa ei ole muita viranomaisia, joilla olisi toimivalta antaa eurooppalainen perintötodistus.

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Eurooppalaista perintötodistusta tai sellaisen antamisesta kieltäytymistä koskevat muutoshakemukset on esitettävä asianomaiselle maakuntatuomioistuimelle kuukauden kuluessa tiedoksiantamisesta. Jos annettu eurooppalainen perintötodistus on virheellinen tai todistuksen antamatta jättämistä ei ole perusteltu, tuomioistuin kumoaa päätöksen kokonaan tai osittain ja palauttaa asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi sekä antaa sitovat ohjeet (siviiliprosessilain 627f §:n 3 momentti).

Päätöksiin, jotka koskevat eurooppalaisen perintötodistuksen oikaisemista, muuttamista tai peruuttamista, voi hakea muutosta asianomaiselta maakuntatuomioistuimelta kahden viikon kuluessa tiedoksiantamisesta. Jos annettu eurooppalainen perintötodistus on virheellinen tai todistuksen oikaisemisesta, muuttamisesta tai peruuttamisesta kieltäytymistä ei ole perusteltu, tuomioistuin kumoaa päätöksen kokonaan tai osittain ja palauttaa asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi sekä antaa sitovat ohjeet (siviiliprosessilain 627g §:n 1 momentti).

Piirituomioistuimen antaman eurooppalaisen perintötodistuksen oikeusvaikutusten keskeyttämiseen voi hakea muutosta maakuntatuomioistuimelta yhden viikon kuluessa (siviiliprosessilain 627h §).

Asioihin, joita ei säännellä asetuksella (EU) N:o 650/2012 tai eurooppalaisen perintötodistuksen antamismenettelyä koskevilla siviiliprosessilain säännöillä, sovelletaan tuomiovaltaa riidattomissa asioissa koskevia yleisiä sääntöjä (siviiliprosessilain 49 luku).

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Bulgariassa vain tuomioistuimet vastaavat 3 artiklan 2 kohdassa olevaa ”tuomioistuimen” määritelmää.

Päivitetty viimeksi: 18/06/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Periminen - Tšekki

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat hakemukset käsittelee asetuksen 45 artiklan 1 kohdan mukaisesti piirituomioistuin (okresní soud, Prahassa obvodní soud ja Brnossa Městský soud)

Muutoksenhaut täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevista hakemuksista tehtyihin päätöksiin käsittelee asetuksen 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti alueoikeus (krajský soud, Prahassa Městský soud). Muutoksenhaut tehdään sille tuomioistuimelle, jonka päätöstä ne koskevat.

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Vain seuraavia ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja voidaan käyttää:

– kumoamiskanne (žaloba pro zmatečnost)

– uudelleenkäsittely (žaloba na obnovu řízení)

– valitus korkeimpaan oikeuteen (dovolání)

Kaikki edellä mainitut ylimääräiset muutoksenhaut tehdään sille tuomioistuimelle, joka teki päätöksen hakemuksesta ensimmäisessä oikeusasteessa.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Eurooppalaisen perintötodistuksen antaa kaikissa tapauksissa tuomioistuin. Jos perimykseen liittyvä menettely on jo käynnissä, todistuksen antaa tuomioistuinasiamies (soudní komisař), jonka tehtäväksi tuomioistuin on antanut perimykseen liittyvän menettelyn erityisistä tuomioistuinmenettelyistä annetun lain 292/2013 100 §:n 1 momentin mukaisesti.

Jos eurooppalaista perintötodistusta on oikaistava tai muutettava tai jos se on kumottava sen jälkeen, kun perimykseen liittyvä menettely on saatettu päätökseen, kyseistä toimenpidettä ei voi suorittaa tuomioistuinasiamies, koska hänen valtuutuksensa tuomioistuinasiamiehenä on päättynyt.

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Alueoikeus (krajský soud, Prahassa Městský soud) tekee päätöksen muutoksenhausta, joka on tehty tuomioistuinasiamiehenä toimivalle notaarille tai piirituomioistuimelle, jonka päätöstä muutoksenhaku koskee.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Erityisistä tuomioistuinmenettelyistä annetun lain 292/2013 100 §:n 1 momentin mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toimenpiteet perimykseen liittyvässä menettelyssä suorittaa notaari, jonka tuomioistuin on valtuuttanut toimimaan tuomioistuinasianmiehenä, ellei toisin säädetä.

Päivitetty viimeksi: 14/04/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Periminen - Saksa

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

- Osavaltion alioikeus (Landgericht)

- Osavaltion ylioikeus (Oberlandesgericht)

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Muutoksenhaku (Rechtsbeschwerde)

- Liittovaltion korkein oikeus (Bundesgerichtshof)

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

  • Käräjäoikeus (Amtsgericht)
  • Baden-Württemberg: notaari (Amtsnotariat)

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

- Osavaltion ylioikeus

Muutoksenhaku on pantava vireille kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona muutoksenhakuun oikeutettu henkilö on saanut tiedon päätöksestä. Jos valituksen tekijän vakituinen asuinpaikka on ulkomailla, määräaika pidennetään kahteen kuukauteen. Muutosta on haettava kirjallisesti tai tuomioistuimen pöytäkirjaan kirjattavan suullisen lausuman muodossa. Muutoksenhaussa voidaan ottaa esiin sekä tosiseikkoja että oikeudellisia seikkoja. Muutoksenhaku lähetetään automaattisesti osavaltion ylioikeuteen. Osavaltion ylioikeus voi ratkaista asian itse tai palauttaa sen alempaan oikeusasteeseen ratkaistavaksi osavaltion ylioikeuden lausunnon mukaisesti.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 28/06/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Periminen - Viro

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Virossa toimivalta käsitellä asetuksen 45 artiklan 1 kohdan mukaiset täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat hakemukset on käräjäoikeuksilla (maakohus). Virossa on neljä käräjäoikeutta: Harjun, Pärnun, Tarton ja Virun käräjäoikeudet. Käräjäoikeuksien yhteystiedot ovat saatavilla tuomioistuinten Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivulla.

Virossa toimivalta käsitellä 50 artiklan 2 kohdan mukaiset muutoksenhaut, jotka koskevat täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevista hakemuksista tehtyjä päätöksiä, on piirituomioistuimilla (ringkonnakohus). Virossa on kaksi piirituomioistuinta: Tallinnan ja Tarton piirituomioistuimet. Piirituomioistuinten yhteystiedot ovat saatavilla tuomioistuinten Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivulla.

Muutoksenhaku osoitetaan piirituomioistuimelle sen käräjäoikeuden kautta, jonka päätökseen haetaan muutosta.

Harjun ja Pärnun käräjäoikeuksien päätökset käsittelee toisen oikeusasteen tuomioistuimena Tallinnan piirituomioistuin. Tarton ja Virun käräjäoikeuksien päätökset käsittelee toisen oikeusasteen tuomioistuimena Tarton piirituomioistuin.

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Nämä menettelyt kuuluvat Virossa korkeimman oikeuden (Riigikohus) toimivaltaan. Piirituomioistuimen päätöksestä voi valittaa tekemällä muutoksenhaun korkeimpaan oikeuteen. Muutoksenhaku voi perustua pelkästään siihen, että tehdessään päätöksen piirituomioistuin on soveltanut aineellisen oikeuden säännöstä virheellisesti tai rikkonut vakavasti prosessioikeuden säännöstä niin, että tämä seikka olisi voinut johtaa virheelliseen tuomioistuimen päätökseen.

Yhteystiedot ovat saatavilla korkeimman oikeuden Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivulla.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Virossa asetuksen 64 artiklassa tarkoitettuja eurooppalaisia perintötodistuksia antavat notaarit. Kaikkien virolaisten virkaan nimitettyjen notaarien yhteystiedot ovat saatavilla notaariliiton Linkki avautuu uuteen ikkunaanverkkosivulla tai Euroopan oikeusportaalin hakutoiminnon Kuinka löydän notaarin kautta.

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Nämä menettelyt kuuluvat Virossa käräjäoikeuksien toimivaltaan.

Jos notaarin antamaan eurooppalaiseen perintötodistukseen haluaa hakea muutosta, hakemus on esitettävä sille käräjäoikeudelle, jonka tuomiopiiriin perintötodistuksen antaneen notaarin toiminta-alue kuuluu. Hakemuksen käsittelevä käräjäoikeus antaa tuomion, johon voi hakea muutosta piirituomioistuimessa. Piirituomioistuimen muutoksenhakuasiassa tekemään päätökseen voi hakea muutosta korkeimmassa oikeudessa.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Virossa ei ole tällaista viranomaista.

Päivitetty viimeksi: 31/08/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Periminen - Kreikka

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tuomioistuin, joka on toimivaltainen käsittelemään täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia 45 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on yhden tuomarin kokoonpanossa toimiva ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (monomelés protodikío) alueella, jossa asianosaisella, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, on kotipaikka tai kotipaikan puuttuessa asuinpaikka tai asuinpaikan puuttuessa valtion pääkaupungin yhden tuomarin kokoonpanossa toimiva ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (siviiliprosessilain 905 §:n 1 momentti).

Muutoksenhaut 45 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehdyistä päätöksistä käsittelee yhden jäsenen kokoonpanossa toimiva muutoksenhakutuomioistuin (monomelés efetío), jonka alaisuuteen hakemuksen käsitellyt yhden jäsenen kokoonpanossa toimiva ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kuuluu.

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Asetuksen 51 artiklassa tarkoitetusta muutoksenhaun johdosta tehdystä päätöksestä voi valittaa korkeimpaan oikeuteen (ários págos).

Täytäntöönpanokelpoisuuden julistaa yhden jäsenen kokoonpanossa toimiva ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin yksipuolisessa menettelyssä (siviiliprosessilain 740–781 §).

Edellä tarkoitettua yhden jäsenen kokoonpanossa toimivan muutoksenhakutuomioistuimen päätöstä koskevat valitukset käsittelee yhden jäsenen kokoonpanossa toimiva muutoksenhakutuomioistuin kontradiktorisessa menettelyssä (siviiliprosessilain 524 §).

Päätös voidaan kumota siviiliprosessilain 559 §:ssä mainituista syistä.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Todistuksen antaa sen alueen rauhantuomioistuin (irinodikío), jossa perittävällä oli kuolinhetkellään kotipaikka tai kotipaikan puuttuessa asuinpaikka tai asuinpaikan puuttuessa valtion pääkaupungin rauhantuomioistuin (siviiliprosessilain 30 § ja 810 §).

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

A. Perintötodistuksen antamispäätöksen voi riitauttaa asetuksen 72 artiklan 1 kohdan mukaisesti sen lainkäyttöalueen usean tuomarin kokoonpanossa toimivassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa (polimelés protodikío), jossa rauhantuomioistuin toimii (siviiliprosessilain 824 §:n 1 momentti yhdessä 18 §:n kanssa).

B. Sellaisen päätöksen, jolla peruutetaan todistus tai julistetaan se pätemättömäksi tai muutetaan sitä tai kumotaan se, voi riitauttaa asetuksen 71 artiklan ja 73 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti ainoastaan kolmantena osapuolena toimiva perintöasioita käsittelevässä tuomioistuimessa, joka on sen alueen rauhantuomioistuin, jossa perittävällä oli kuolinhetkellään kotipaikka, tai kotipaikan puuttuessa asuinpaikka tai asuinpaikan puuttuessa valtion pääkaupungin rauhantuomioistuin (siviiliprosessilain 823–824 § luettuna yhdessä siviililain 1965 §:n kanssa).

Kohdassa A tarkoitettu muutoksenhaku, katso siviiliprosessilain 495–500 § ja 511–537 §.

Kohdassa B tarkoitettu muutoksenhaku, katso siviiliprosessilain 583–590 §.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Oikeusalan ammattilaisista notaareilla on toimivalta antaa eurooppalainen perintötodistus.

Notaarit toimivat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen syyttäjän (isangeléa protodikón) valvonnassa.

Notaarit ovat virkamiehiä, joille valtio ei maksa palkkaa mutta joille on myönnetty valtuudet laatia virallisia asiakirjoja. Tästä koituu muun muassa sellaisia etuja kuin asiakirjan suuri todistusvoima ja täytäntöönpanokelpoisuus sekä varmuus päivämäärästä.

Tehtäviensä hoidossa notaarit soveltavat lainsäädäntöä ja turvaavat samalla niin valtion kuin asianosaistenkin edut. Heillä on oikeustieteen korkeakoulututkinto. Puolueettomina lainoppineina he takaavat osapuolten oikeusvarmuuden ja ehkäisevät mahdollisten riita-asioiden syntymisen.

Nämä ominaisuudet sekä notaarien todistamien ja laatimien asiakirjojen ominaisuudet tarkoittavat, että notaareilla on aktiivinen ja tehokas rooli ennaltaehkäisevässä oikeudenkäytössä, mikä turvaa asiakkaiden oikeudet.

Päivitetty viimeksi: 11/01/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Periminen - Espanja

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toimivalta käsitellä täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia kuuluu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle (juzgado de Primera Instancia) sen osapuolen kotipaikassa, jota vastaan tunnustamista tai täytäntöönpanoa haetaan, tai paikassa, jossa päätös on tarkoitus panna täytäntöön.

Siviiliprosessilain (Ley de Enjuiciamiento Civil) 1/2000 26. loppusäännös (sääntö 2), sellaisena kuin se on siviiliasioissa tehtävästä kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä annetun lain (Ley de Cooperación Juridica Internacional en materia civil) 29/2015 2. loppusäännöksessä.

Päätöksiin voi hakea muutosta. Tällaisia muutoksenhakuja koskeva toimivalta kuuluu maakunnalliselle ylioikeudelle (Audiencia Provincial).

Siviiliprosessilain 1/2000 26. loppusäännös (sääntö 5), sellaisena kuin se on siviiliasioissa tehtävästä kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä annetun lain 29/2015 2. loppusäännöksessä.

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Toisen oikeusasteen tuomioistuimen päätöksen voi lain nojalla riitauttaa ylimääräisellä muutoksenhaulla menettelyllisen sääntöjenvastaisuuden perusteella (recurso extraordinario por infracción procesal) tai siihen voi hakea muutosta kassaatiovalituksella (recurso de casación).

Siviiliprosessilain 1/2000 26. loppusäännös (sääntö 5), sellaisena kuin se on siviiliasioissa tehtävästä kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä annetun lain 29/2015 2. loppusäännöksessä.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Todistuksen antaa kaikissa tapauksissa joko toimivaltainen oikeusviranomainen tai notaari (notario).

A) Eurooppalaisen perintötodistuksen antaa oikeusviranomainen erillisellä päätöksellä asetuksen (EU) N:o 650/2012 67 artiklassa tarkoitetulla tavalla pyynnöstä, jonka hakija voi tehdä 65 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla lomakkeella.

Toimivalta antaa eurooppalainen perintötodistus kuuluu perintöasiaa käsittelevälle tai käsitelleelle tuomioistuimelle. Hakijalle annetaan perintötodistuksen jäljennös.

B) Perinnönjaon tai osan siitä hoitava notaari tai tätä kyseisessä tehtävässä laillisesti korvaava tai seuraava taho antaa pyynnöstä asetuksen (EU) N:o 650/2012 62 artiklassa tarkoitetun todistuksen käyttäen 67 artiklassa tarkoitettua lomaketta.

Siviiliprosessilain 1/2000 26. loppusäännös (säännöt 11 ja 14), sellaisena kuin se on siviiliasioissa tehtävästä kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä annetun lain 29/2015 2. loppusäännöksessä.

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

A) Oikeusviranomainen päättää erillisellä menettelyllä eurooppalaisen perintötodistuksen muuttamisesta, peruuttamisesta tai epäämisestä. Päätöksen voi riitauttaa oikaisumenettelyllä (recurso de reposición). Oikaisuhakemuksen käsittelevän tuomioistuimen ratkaisusta ei voi valittaa.

B) Jos notaari kieltäytyy oikaisemasta, muuttamasta, peruuttamasta tai antamasta eurooppalaista perintötodistusta, on mahdollista valittaa asianomaisen notaarin virallisen kotipaikan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen, jossa asia käsitellään suullisesti. Tuomioistuimen ratkaisusta ei voi valittaa.

Siviiliprosessilain 1/2000 26. loppusäännös (säännöt 12,13,15 ja 16), sellaisena kuin se on siviiliasioissa tehtävästä kansainvälisestä oikeudellisesta yhteistyöstä annetun lain 29/2015 2. loppusäännöksessä.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Notaarit, kun on kyse lakimääräiseen perimysjärjestykseen liittyvistä perillisten ilmoituksista, salaisten, holografisten tai suullisten testamenttien tiedoksiannosta, pätevyydestä, avaamisesta ja vahvistamisesta.

Notaareista annetun lain (Ley del Notariado) 55 ja 56 §, 57–65 § ja 67–68 §, sellaisena kuin se on hakemuslainkäyttöasioista 2.7.2015 annetun lain (Ley de la Jurisdicción Voluntaria) 15/2015 11. loppusäännöksessä.

Päivitetty viimeksi: 22/06/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Periminen - Ranska

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Asetuksen 45 artiklan mukaiset hakemukset toimitetaan alioikeuden (Tribunal de Grande Instance) kirjaamon johtajalle (siviiliprosessilain 509-1 ja 509-2 §), kun hakemus koskee tuomioistuimen päätöstä tai tuomioistuimessa tehtyä sovintoa, ja notaariyhdistyksen puheenjohtajalle tai tämän sijaiselle, kun hakemus koskee virallista asiakirjaa (siviiliprosessilain 509-3 §).

Asetuksen 50 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut muutoksenhakemukset toimitetaan alioikeuden puheenjohtajalle (siviiliprosessilain 509-9 §).

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Päätökseen, jonka alioikeuden puheenjohtaja on antanut ylimpänä oikeusasteena, voidaan hakea muutosta kassaatiovalituksella (pourvoi en cassation).

Kassaatiovalitus voi perustua eri seikkoihin (lain rikkominen, toimivallan ylitys, toimivallan tai oikeusperustan puuttuminen, perustelujen puutteellisuus, ristiriitaiset tuomiot jne.), jotka kuitenkin voivat koskea ainoastaan lainsäädännön soveltamista. Kassaatiotuomioistuin tarkistaa, ettei päätöksen tekemisessä ole rikottu lakia tai oikeussääntöä, mutta ei arvioi tosiseikkoja uudelleen.

La Cour de cassation

5 quai de l’horloge

75055 Paris

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Eurooppalaisen perintötodistuksen antaa notaari.

Ranskan notaarien kattojärjestö on notaarineuvosto (Conseil supérieur du notariat).

Conseil supérieur du notariat

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Paris

Yhteystiedot: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.notaires.fr/fr

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Asetuksen 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakemukset toimitetaan sen alioikeuden puheenjohtajalle, jonka tuomiopiirissä notaarin toimisto sijaitsee (siviiliprosessilain 1381-4 §).

Muutosta on haettava 15 päivän kuluessa eurooppalaisen perintötodistuksen oikeaksi todistetun jäljennöksen luovuttamisesta tai tiedoksiantamisesta tai eurooppalaista perintötodistusta koskevan päätöksen vastaanottamisesta.

Hakemuksen käsittelee alioikeuden puheenjohtaja ylimpänä oikeusasteena. Käsittelyyn kutsutaan kuultavaksi tai haastetaan osalliseksi kantaja, asiakirjan laatinut notaari ja tarvittaessa eurooppalaista perintötodistusta hakenut henkilö, jos hän ei ole kantaja. Päätös annetaan notaarille tiedoksi.

Jos alioikeuden puheenjohtaja määrää, että perintötodistus on toimitettava tai oikaistava tai että sitä on muutettava, hän voi joko tehdä sen itse tai antaa sen tehtäväksi notaarille.

Jos alioikeuden puheenjohtaja määrää, että perintötodistuksen oikeusvaikutukset on peruttava tai keskeytettävä, notaari ilmoittaa asiasta viipymättä kaikille niille, joille on toimitettu perintötodistuksen oikeaksi todistettu jäljennös. Perintötodistuksesta ei saa toimittaa jäljennöksiä niin kauan kuin sen oikeusvaikutukset on keskeytetty.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 07/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Periminen - Kroatia

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toimivaltaisten kunnallisten tuomioistuinten (općinski sud) nimet ja yhteystiedot löytyvät Euroopan oikeusportaalissa olevasta tietokannasta.

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antamaan päätökseen (joka koskee julkisen notaarin antaman päätöksen riitauttamista) voi hakea muutosta. Hakemus on tehtävä 15 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi muutoksenhakemuksen perusteella itse muuttaa riitautettua päätöstä antamalla uuden päätöksen. Jos tuomioistuin ei muuta antamaansa päätöstä, se toimittaa muutoksenhakemuksen toisen oikeusasteen tuomioistuimeen (joka voi tarvittaessa käsitellä myös määräajan umpeutumisen jälkeen toimitetun hakemuksen, kunhan se ei loukkaa muiden asianosaisten oikeuksia).

Kuka tahansa, jolla on oikeutettu etu perintöasiassa ja jota asiassa annettu lopullinen päätös ei sido, voi riitauttaa minkä tahansa päätökseen sisältyvän seikan, jos se on hänen mielestään virheellinen (perintölain 232 §).

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Perintölain (Zakon o nasljeđivanju) mukaan kunnalliset tuomioistuimet ja julkiset notaarit ovat tuomioistuinasiamiehinä toimivaltaisia antamaan eurooppalaisen perintötodistuksen (Europska potvrda o nasljeđivanju).

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Asetuksen (EU) N:o 650/2012 täytäntöönpanolain (Zakon o provedbi Uredbe br. 650/2012) 7 artiklan mukaan julkisen notaarin antamaan eurooppalaiseen perintötodistukseen (jäljempänä ’todistus’) voi hakea muutosta kunnallisessa tuomioistuimessa. Muutosta voi hakea myös kunnallisen tuomioistuimen antamaan todistukseen tai sen päätökseen antaa todistus tai kieltäytyä sen antamisesta. Tällöin asian ratkaisee maakunnallinen tuomioistuin (županijski sud).

Kunnallinen tuomioistuin tai julkinen notaari voi oikaista tai muuttaa todistusta taikka peruuttaa sen omasta aloitteestaan tai sellaisen asianosaisen pyynnöstä, jolla on asiassa oikeutettu etu. Asetuksen (EU) N:o 650/2012 täytäntöönpanolain 9 artiklan mukaan julkisen notaarin päätökseen, jolla oikaistaan tai muutetaan todistusta taikka peruutetaan se, voi hakea muutosta kunnallisessa tuomioistuimessa. Muutosta voi hakea myös kunnallisen tuomioistuimen vastaavaan päätökseen. Tällöin asian ratkaisee maakunnallinen tuomioistuin.

Päätöksen pyynnöstä, joka koskee todistuksen oikeusvaikutusten keskeyttämistä asetuksen (EU) N:o 650/2012 73 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, tekee kunnallinen tuomioistuin tai julkinen notaari, jonka käsiteltävänä todistuksen muuttaminen tai peruuttaminen on. Julkisen notaarin päätökseen, jolla keskeytetään todistuksen oikeusvaikutukset, voi hakea muutosta kunnallisessa tuomioistuimessa. Muutosta voi hakea myös kunnallisen tuomioistuimen vastaavaan päätökseen. Tällöin asian ratkaisee maakunnallinen tuomioistuin.

Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa perintölain säännöksiä, joilla säännellään perintöasiassa annettuja päätöksiä koskevia muutoksenhakumenettelyjä ja -päätöksiä, sovelletaan soveltuvin osin menettelyihin ja päätöksiin, jotka koskevat muutoksenhakua julkisen notaarin ja kunnallisen tuomioistuimen antamiin päätöksiin.

Samaisen lain mukaan päätökseen, jonka julkinen notaari on antanut perintömenettelyssä tuomioistuinasiamiehen ominaisuudessa, voi hakea muutosta kahdeksan päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta. Muutoksenhakemus on toimitettava julkiselle notaarille, jonka on toimitettava hakemus ja muu aineisto viipymättä toimivaltaiselle kunnalliselle tuomioistuimelle. Tuomioistuin tekee päätöksen muutoksenhakuasiassa yhden tuomarin kokoonpanossa. Tuomioistuin hylkää hakemukset, jotka on toimitettu määräajan umpeuduttua tai jotka ovat epätäydellisiä tai joilta puuttuu käsiteltäväksi ottamisen edellytykset. Päättäessään hakemuksesta, jolla haetaan muutosta julkisen notaarin tekemään päätökseen, tuomioistuin voi pitää päätöksen voimassa tai kumota sen kokonaan tai osittain. Tuomioistuin voi päättää itsenäisesti, minkä osan päätöksestä se kumoaa tai vahvistaa. Julkisen notaarin päätöksen kokonaan tai osittain kumoavasta tuomioistuimen päätöksestä ei voi valittaa.

Perintölain mukaan tuomioistuimen ensimmäisessä oikeusasteessa antamaan päätökseen voi hakea muutosta 15 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta. Jos hakemus on tehty määräajassa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi omasta aloitteestaan muuttaa riitautettua päätöstä antamalla uuden päätöksen edellyttäen, ettei uusi päätös loukkaa muiden asianosaisten päätökseen perustuvia oikeuksia. Jos ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei muuta antamaansa päätöstä, se toimittaa muutoksenhakemuksen toisen asteen tuomioistuimeen riippumatta siitä, onko hakemus tehty määräajassa. Yleensä toisen asteen tuomioistuin käsittelee vain määräajassa toimitetut muutoksenhakemukset, mutta se voi ottaa käsiteltäväksi myös määräajan umpeuduttua toimitetun hakemuksen, kunhan riitautettuun päätökseen perustuvia muiden asianosaisten oikeuksia ei loukata.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Kroatiassa kunnallisten tuomioistuinten lisäksi julkiset notaaritPDF(194 Kb)hr ovat perintöasioissa toimivaltaisia oikeusalan ammattilaisia, jotka hoitavat oikeudellisia tehtäviä tai toimivat oikeusviranomaisen antaman valtuutuksen nojalla tai oikeusviranomaisen valvonnassa toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Päivitetty viimeksi: 30/07/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Periminen - Italia

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Muutoksenhakutuomioistuin (Corte d'appello)

Kaikkien Italian muutoksenhakutuomioistuinten yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa Https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp.. Haun voi rajoittaa koskemaan ainoastaan muutoksenhakutuomioistuimia.

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Corte Suprema di Cassazione di ROMA (ylin kassaatiotuomioistuin)

Piazza Cavour

00193 Roma (RM)

Italia

Puh. +39 06 68831

Faksi +39 06 6883423

Verkkosivut: http://www.cortedicassazione.it/

Paikallinen pyhäpäivä (jolloin tuomioistuin on suljettu): 29. kesäkuuta

Kansallinen menettely on kassaatiovalitus (ricorso per Cassazione).

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Notaarit

Notaarien yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa http://www.notariato.it/it/utilita/ricerca_notaio.jsp.

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Valitus (reclamo), ks. siviiliprosessilain (Codice di procedura Civile) 739 §.

a)

- valituksen käsittelee notaarin asuinpaikan alioikeus (tribunale) kollegiaalisessa (kolmen tuomarin) kokoonpanossa.

b)

Notaarien (notai) yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_4.wp Haun voi rajoittaa koskemaan ainoastaan alioikeuksia (tribunali).

c)

Siviiliprosessilain 739 §:n mukainen valitus tehdään alioikeudelle, joka antaa ratkaisunsa suljetuin ovin. Valitus on tehtävä 10 päivän määräajan kuluessa siitä, kun asiakirjan antaneen viranomaisen päätöksestä on ilmoitettu (comunicazione), jos asiakirja on annettu vain yhtä henkilöä vastaan, tai annettu tiedoksi (notificazione), jos asiakirja on annettu useampaa osapuolta vastaan.

Päivitetty viimeksi: 24/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Periminen - Kypros

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toimivaltaisia tuomioistuimia ovat aluetuomioistuimet.

  • Nikosian aluetuomioistuin (Nicosia District Court)

Osoite: Charalambos Mouskos Street, 1405 Nicosia, Cyprus

Puhelin: (+357) 22865518

Faksi: (+357) 22304212 / 22805330

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanchief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Limassolin aluetuomioistuin (Limassol District Court)

Osoite: 8, Lord Byron Avenue, P. O. Box 54619, 3726 Limassol, Cyprus

Puhelin: (+357) 25806100 / 25806128

Faksi: (+357) 25305311

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanchief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Larnakan aluetuomioistuin (Larnaca District Court)

Osoite: Artemidos Avenue, 6301 Larnaca, P. O. Box 40107, Cyprus

Puhelin: (+357) 24802721

Faksi: (+357) 24802800

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanchief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Pafosin aluetuomioistuin (Paphos District Court)

Osoite: Corner of Neophytou & Nicos Nicolaides Street, 8100 Paphos, P. O. Box 60007, Cyprus

Puhelin: (+357) 26802601

Faksi: (+357) 26306395

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanchief.reg@sc.judicial.gov.cy

  • Famagustan aluetuomioistuin (Famagusta District Court)

Osoite: 2 Sotiras Street, 5286 Paralimni, Cyprus

Puhelin: (+357) 23730950 / 23742075

Faksi: (+357) 23741904

Sähköposti: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Kyproksen lainsäädännössä ei säädetä menettelyistä, joilla voisi riitauttaa korkeimman oikeuden antaman päätöksen.

Jos kuitenkin täytäntöönpanokelpoisuuden myöntämistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta erityisellä oikeuskeinolla (pronomiakó éntalma), muutoksenhaun käsittelee korkeimman oikeuden (yksi) tuomari, jonka antamaan päätökseen voidaan hakea muutosta (éfesi) samalla tavalla kuin yksityisoikeudellisessa asiassa.

Aina kun on kyse ihmisoikeusloukkauksesta, asianomainen voi tehdä yksilövalituksen Strasbourgissa sijaitsevaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Viranomainen, joka on toimivaltainen antamaan eurooppalaisen perintötodistuksen, kuten myös edellä mainitun päätöksen, on aluetuomioistuin (eparchiakó dikastítio), jolla on alueellinen toimivalta.

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Toimivaltaisen viranomaisen eli aluetuomioistuimen antamaan perintötodistusta koskevaan päätökseen voi hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta siviiliprosessisääntöjen (thesmoí politikís dikonomías) mukaisesti.

Korkein oikeus voi poikkeuksellisesti antaa luvan käyttää erityistä oikeuskeinoa, jolloin sovelletaan samoja sääntöjä kuin edellä.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Ainoa viranomainen, joka hoitaa lainkäyttötehtäviä tai toimii oikeusviranomaisen antaman valtuutuksen nojalla tai oikeusviranomaisen valvonnassa, on kunkin aluetuomioistuimen kirjuri (protokollitis) kuolinpesän hallinnosta annetun lain 189 luvun 13 §:n mukaisesti. Jos asetuksen 3 artiklan 2 kohdan vaatimukset edellä mainittuja toimivaltuuksia varten eivät täyty, kirjurin ei katsota toimivan ”tuomioistuimena” asetuksessa tarkoitetussa merkityksessä.

Kun otetaan huomioon, mitä asetuksen 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa mainitulla päätöksellä tarkoitetaan, kirjurin ainoa toimivalta, joka täyttää kaikki asetuksen 3 artiklan 2 kohdan vaatimukset, on hakemusten kustannusten määrittäminen ja yleisten perintökysymyksiin liittyvien menettelyjen hoitaminen.

Päivitetty viimeksi: 02/07/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Periminen - Latvia

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Ulkomaisen tuomioistuimen antama ratkaisu, joka on täytäntöönpanokelpoinen siinä valtiossa, jossa se on annettu, on täytäntöönpanokelpoinen Latviassa, jos se on tunnustettu Latviassa erityisessä menettelyssä.

Asetuksen (EU) N:o 650/2012 mukaiseen täytäntöönpanokelpoisuuden tunnustamista koskevaan menettelyyn sovelletaan siviiliprosessilain (Civilprocesa likuma) ulkomaisten tuomioistuinten ratkaisujen tunnustamista koskevan 77 luvun säännöksiä, jollei asianomaisesta yleissopimuksesta tai asetuksesta muuta johdu. Sen vuoksi toimivaltainen tuomioistuin, joka voi käsitellä täytäntöönpanokelpoisuuden tunnustamista koskevia hakemuksia 45 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on sen alueen tai kaupungin alioikeus (rajona (pilsētas) tiesa), jossa ratkaisu on määrä panna täytäntöön tai jossa on vastaajan kotipaikka, tai jos sellaista ei ole, vastaajan tosiasiallinen asuinpaikka tai rekisteröity toimipaikka.

Alioikeuden ratkaisuun, joka koskee ulkomaisen tuomioistuimen antaman ratkaisun tunnustamista, voidaan hakea muutosta (blakus sūdzība) aluetuomioistuimessa (apgabaltiesa). Aluetuomioistuimen ratkaisuun voidaan hakea muutosta korkeimmassa oikeudessa (Augstākajā tiesā).

Alueen tai kaupungin alioikeuksien ja aluetuomioistuinten luettelo on täällä: Latvian tuomioistuinportaali

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Alioikeuden ratkaisuun, joka koskee ulkomaisen tuomioistuimen antaman ratkaisun tunnustamista, voidaan hakea muutosta (blakus sūdzība) aluetuomioistuimessa (apgabaltiesa). Aluetuomioistuimen ratkaisuun voidaan hakea muutosta korkeimmassa oikeudessa (Augstākajā tiesā).

Asianosainen, jonka kotipaikka, tai jos sellaista ei ole, tosiasiallinen asuinpaikka tai rekisteröity toimipaikka on Latviassa, voi hakea muutosta 30 päivän kuluessa ratkaisun jäljennöksen vastaanottamisesta. Sen sijaan asianosainen, jonka kotipaikka, tosiasiallinen asuinpaikka tai rekisteröity toimipaikka ei ole Latviassa, voi hakea muutosta 60 päivän kuluessa ratkaisun jäljennöksen vastaanottamisesta.

Latvian tuomioistuinten luettelo löytyy täältä: Latvian tuomioistuinportaali

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Jos Latvia on toimivaltainen rajat ylittävässä perintöasiassa asetuksen (EU) N:o 650/2012 4, 7, 10 tai 11 artiklan mukaisesti, eurooppalaisen perintötodistuksen voi antaa notaari (zvērināts notārs).

Notaarien luettelo löytyy täältä: Latvian notaarien verkkosivu

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Eurooppalaisen perintötodistuksen antanut notaari voi asetuksen (EU) N:o 650/2012 71 artiklan mukaisesti asianosaisen pyynnöstä oikaista, muuttaa tai peruuttaa todistuksen tai keskeyttää sen oikeusvaikutukset mainitun asetuksen 73 artiklan mukaisesti.

Tätä varten notaarin on laadittava notaariasiakirja (notariāls akts), jolla oikaistaan, muutetaan tai peruutetaan todistus tai keskeytetään sen oikeusvaikutukset. Notaarin on myös viipymättä ilmoitettava asiasta kaikille niille henkilöille, joille todistuksen jäljennös tai ote on annettu.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Asetuksen (EU) N:o 650/2012 3 artiklan 2 kohdan sekä Latvian notaarilain (Notariāta likums) 324 §:n1 mukaisesti eurooppalaista perintötodistusasiaa käsittelevä notaari soveltaa mainitun lain säännöksiä, ellei Euroopan unionin oikeuden säännöksistä, jotka ovat suoraan sovellettavissa Latviassa, muuta johdu.

Perimystä koskeva hakemus (mantošanas iesniegums) on toimitettava notaarilain 252 §:ssä tarkoitetulle notaarille. Jos vainajan viimeinen asuinpaikka tai jäämistön tai sen suurimman osan sijaintipaikka ei ole tiedossa, hakemuksen voi toimittaa kenelle tahansa notaarille.

Hakemus, joka koskee tuomioistuimen antaman ratkaisun täytäntöönpanokelpoisuuden tunnustamista, toimitetaan alueen tai kaupungin alioikeuteen.

Latvian notaarien luettelo löytyy täältä: notaarien verkkosivu

Päivitetty viimeksi: 16/04/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Periminen - Liettua

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Lietuvos apeliacinis teismas (Liettuan muutoksenhakutuomioistuin)

Osoite: Gedimino pr. 40/1, LT-01503 Vilnius, Lithuania

Puhelin: (+370 70) 663 685

Faksi: (+370 70) 663 060

Sähköpostiosoite: Linkki avautuu uuteen ikkunaanapeliacinis@apeliacinis.lt, Linkki avautuu uuteen ikkunaanapeliacinis@teismas.lt

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Liettuan korkein oikeus)

Osoite: Gedimino pr. 40/6, LT-01109 Vilnius, Lithuania
Puhelin: (+370 5) 2 616 466
Faksi: (+370 5)2 616 813
Sähköpostiosoite: Linkki avautuu uuteen ikkunaanlat@teismas.lt

Kassaatiovalitus tehdään kassaatiotuomioistuimeen kansallisten oikeudenkäyntisääntöjen mukaisesti. Liettuan siviiliprosessilain mukaan kassaatiovalitus on mahdollinen ainoastaan seuraavissa tapauksissa: 1) lainsäädännön yhdenmukaisen tulkinnan ja soveltamisen kannalta olennaisen tärkeiden aineellisen oikeuden tai prosessioikeuden sääntöjen rikkominen, jos rikkominen on voinut vaikuttaa lainvastaisen päätöksen tekemiseen; 2) tuomioistuin on riidanalaisessa päätöksessä poikennut korkeimman oikeuden oikeuskäytännöstä; 3) riidanalaista oikeuskysymystä koskeva korkeimman oikeuden oikeuskäytäntö on erilainen. Kassaatiotuomioistuin tutkii riidanalaiset päätökset ainoastaan siltä kannalta, onko lakia sovellettu oikein, ja valituksessa asetetuissa rajoissa.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Todistuksen antaa sen paikan notaari, jossa perimys on alkanut. Notaarien toimivalta-alueen perintöasioissa määrittää Liettuan oikeusministeri.

Säännöllisesti päivitetty luettelo notaareista yhteystietoineen ja tiedot heidän alueellisesta toimivallastaan perintöasioissa on saatavilla osoitteessa Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://notarurumai.lt/notarai/pagal-darbuotojus

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Muutoksenhaku osoitetaan notaarin kotipaikan alioikeudelle (apylinkės teismas).

Kenellä tahansa, jota asia koskee, on Liettuan tasavallan notaarin ammattia koskevan lain (Lietuvos Respublikos notariato įstatymas) mukaan oikeus hakea muutosta notaarin kotipaikan mukaan määräytyvässä tuomioistuimessa, jos hän katsoo, että notaarin laatima asiakirja on epäoikeudenmukainen, tai pitää kieltäytymistä notaarin laatiman asiakirjan antamisesta epäoikeudenmukaisena. Vaikka muutosta ei haettaisi, siviiliprosessilain mukaan se ei vie oikeutta vaatia tuomioistuimessa korvausta vahingosta, jonka notaarin virheellinen toiminta aiheuttaa. Notaarin toiminnasta voi valittaa kahdenkymmenen päivän kuluessa siitä päivästä, jona muutoksenhakija sai tai hänen olisi pitänyt saada tieto riidanalaisen asiakirjan laatimisesta tai siitä, että notaari on kieltäytynyt asiakirjan laatimisesta, kuitenkin viimeistään yhdeksänkymmenen päivän kuluessa riidanalaisen toimen toteuttamisesta. Tuomioistuin ratkaisee notaarin toimintaa koskevan asian tekemällä siitä päätöksen. Kun tuomioistuin hyväksyy muutoksenhaun, se kumoaa notaarin laatiman asiakirjan tai määrää notaarin laatimaan vaaditun asiakirjan. Notaarin asiakirjoja koskevaan tuomioistuimen päätökseen voi hakea muutosta muutoksenhakutuomioistuimessa.

Linkki avautuu uuteen ikkunaanApylinkių teismų duomenys

Päivitetty viimeksi: 15/02/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Periminen - Luxemburg

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen

Piirituomioistuimen (tribunal d'arrondissement) puheenjohtaja

Yhteystiedot

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Puhelin: 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Puhelin: 00352 803214-1

Muutoksenhaun osalta toimivaltainen tuomioistuin

Siviiliasioita käsittelevä muutoksenhakutuomioistuin (cour d’appel)

Yhteystiedot:

Cour d’appel

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Puhelin: 00352 475981-1

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Toimivaltainen tuomioistuin

Kassaatiotuomioistuin (cour de cassation)

Yhteystiedot

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Puhelin: 475981-369/373

Menettely

Kassaatiovalitus

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Toimivaltainen viranomainen (toimivaltaiset viranomaiset):

Kaikki notaarit, jotka ovat Luxemburgin notaariliiton jäseniä

Yhteystiedot:

Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.notariat.lu

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Toimivaltainen tuomioistuin

Piirituomioistuin (tribunal d’arrondissement)

Yhteystiedot:

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Puhelin: 00352 475981-1

Tribunal d’arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

7, avenue de la Gare

B.P. 164

L-9202 Diekirch

Puhelin: 00352 803214-1

Menettely:

Kirjallinen menettely

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

/

Päivitetty viimeksi: 24/04/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Periminen - Unkari

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Yleisen tuomioistuimen (törvényszék) toimipaikan piirioikeus (járásbíróság), Budapestissä Budan alemman oikeusasteen tuomioistuin (Budai Központi Kerületi Bíróság). Muutoksenhaun osalta toimivaltaisia ovat yleiset tuomioistuimet ja Budapestissä pääkaupungin yleinen tuomioistuin (Fővárosi Törvényszék) (ilmoitetaan tuomioistuinten nimet ja osoitteet).

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Uudelleentarkastelupyynnöt käsittelee korkein oikeus (Kúria) uudelleentarkastelumenettelyssä.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Viranomaisia, joilla on toimivalta antaa todistus, ovat

-           3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tuomioistuimet: piirioikeudet

-           kansallisen lainsäädännön mukaisesti perintöasioissa toimivaltaiset muut viranomaiset: notaarit

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Riitauttamisen osalta toimivaltaisia ovat yleiset tuomioistuimet tai Budapestissä pääkaupungin yleinen tuomioistuin (ilmoitetaan tuomioistuinten nimet ja osoitteet).

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Unkarissa tämä viranomainen on notaari (közjegyző).

Päivitetty viimeksi: 28/05/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Periminen - Malta

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tuomioistuin, jolla on toimivalta käsitellä täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia, on riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen ensimmäinen jaosto (First Hall of the Civil Court).  Jaoston päätöksistä valitetaan muutoksenhakutuomioistuimelle.

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Ks. siviiliprosessilain kolmannen kirjan IV osaston (Maltan lain 12 luku) säännöksiä, joissa säädetään asian uusintakäsittelystä tuomioistuimessa.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Toimivaltaisia viranomaisia 64 artiklan mukaisten todistusten antamiseen ovat riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen vapaaehtoisen oikeudenhoidon jaosto (Civil Court, Voluntary Jurisdiction Section) sekä notaarit, joilla on notaarilaitoksen organisaatiosta ja notaarien arkistoista annetun lain mukainen toimilupa.

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Muutosta haetaan toimittamalla valitus riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen ensimmäiselle jaostolle siviiliprosessilain mukaisesti (Maltan lain 12 luku).  Muutosta ensimmäisen jaoksen päätökseen haetaan toimittamalla valitus muutoksenhakutuomioistuimeen.

Päivitetty viimeksi: 29/05/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Periminen - Alankomaat

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Välitoimista päättävä tuomari (voorzieningenrechter)

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Kassaatiovalitus. Korkein oikeus (Hoge Raad) ei käsittele asiaa uudelleen, vaan se perustaa päätöksensä asiassa toimivaltaisen muutoksenhakutuomioistuimen vahvistamiin tosiseikkoihin. Korkein oikeus varmistaa, että tuomioistuin on tuomiossaan tulkinnut ja soveltanut lakia oikein ja että tuomio on perusteltu riittävällä ja ymmärrettävällä tavalla. Kassaatiomenettelyn tarkoituksena on edistää ja varmistaa oikeudellinen yhdenmukaisuus, oikeuden kehittyminen ja oikeussuoja.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Notaari. Alankomaiden kuninkaalliselta notaarijärjestöltä (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie,KNB) saa tietoja notaareista ja heidän erityisosaamisestaan.

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Puhelin: (+31-70) 330 71 11
Faksi: (+31-70) 360 28 61
Sähköposti: info@knb.nl
Postbus 16020, 2500 BA Den Haag
Käyntiosoite: Spui 184, 2511 BW Den Haag

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Käräjäoikeuden (kantonioikeus) tuomari. Menettelyn käynnistämiseksi on tehtävä hakemus. Tuomioistuin lähettää asianosaisille kutsun saapua oikeuteen. Asianosaiset voivat esittää vastineen ennen hakemuksen käsittelyn alkamista tai tuomarin luvalla sen kuluessa. Jos asia käsitellään suullisesti, he voivat esittää hakemusta koskevan vastineensa suullisesti. Tuomari päättää käsittelyn lopuksi päivän, jona asiassa annetaan tuomio.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Alankomaissa ei ole asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua viranomaista.

Päivitetty viimeksi: 21/05/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Periminen - Itävalta

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Asetuksen 45 artiklan 1 kohdan mukaisten hakemusten käsittelystä vastaavat piirituomioistuimet (Bezirksgericht).

Tuomioistuin, jolla on toimivalta ratkaista tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevat asetuksen 50 artiklan 2 kohdan mukaiset muutoksenhaut, on osavaltion tuomioistuin (Landesgericht) ensimmäisen päätöksen antaneen piirituomioistuimen välityksellä.

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Muutoksenhaku (Revisionsrekurs, ainoastaan oikeuskysymyksissä) korkeimmassa oikeudessa (Oberster Gerichtshof) ensimmäisen päätöksen antaneen piirituomioistuimen välityksellä.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Eurooppalaisen perintötodistuksen antaa piirituomioistuin (tuomioistuinasiamies (Gerichtskommissär) eli notaari tuomioistuimen edustajana).

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Jos asianosaiset tekevät valituksen, jonka mukaan tuomioistuinasiamiehen antama perintötodistus on virheellinen, asiasta päättää piirituomioistuimen tuomari. Tuomarin päätöksestä voi valittaa 14 päivän kuluessa sen tiedoksiantamisesta ylempään oikeusasteeseen eli osavaltion tuomioistuimeen (Landesgericht) ensimmäisen päätöksen antaneen piirituomioistuimen välityksellä.

Jos tuomioistuinasiamies on epävarma siitä, voidaanko perintötodistus antaa hakemuksen mukaisena, hänen on vietävä hakemus tuomarin tarkasteltavaksi. Tuomari päättää, onko tuomioistuinasiamiehen annettava perintötodistus ja millä tavoin.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Itävallassa ei ole 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja muita viranomaisia eikä oikeusalan ammattilaisia.

Päivitetty viimeksi: 25/03/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Periminen - Puola

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

a) aluetuomioistuin (Sąd Okręgowy)

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) muutoksenhakutuomioistuin (Sąd Apelacyjny) - muutoksenhaku tehdään sen aluetuomioistuimen välityksellä, jonka päätöstä muutoksenhaku koskee.

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

a) korkein oikeus (Sąd Najwyższy) - muutoksenhaku tehdään sen muutoksenhakutuomioistuimen välityksellä, jonka päätöstä muutoksenhaku koskee

b) Osoite: Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa 41

Puhelin: +48 22 530 8000

c) kassaatiovalitus (Skarga kasacyjna) - valitus ei voi perustua tosiseikkojen selvittämiseen eikä todisteiden arviointiin.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

a) alioikeus (Sąd Rejonowy)

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

b) notaari (notariusz)

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

a)

- jos eurooppalaisen perintötodistuksen on antanut alioikeus, sitä koskeva valitus tehdään aluetuomioistuimelle alioikeuden välityksellä,

- jos eurooppalaisen perintötodistuksen on antanut notaari, sitä koskeva valitus tehdään aluetuomioistuimelle notaarin välityksellä.

b)

- tuomioistuimet:

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/lista-sadow-powszechnych

- notaarit:

http://www.krn.org.pl/1197/Znajdz_notariusza

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Ei sovelleta

Päivitetty viimeksi: 14/06/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Periminen - Portugali

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Tuomioistuimet, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia, ovat alueellisen tuomioistuimen (Tribunal de Comarca, ensimmäinen oikeusaste) yleisiä asioita käsittelevät jaostot (Juízos de Competência Genérica) tai siviiliasioiden jaostot (Juízos Locais Cíveis) (jos tuomioistuimessa on tämä jaosto).

Tuomioistuimet, joilla on toimivalta käsitellä 50 artiklan 2 kohdan mukaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja, ovat ylioikeudet (Tribunais da Relação).

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Asetuksen 51 artiklassa tarkoitetussa menettelyssä muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen voi riitauttaa vain tietyn oikeusseikan osalta. Muutosta haetaan recurso de revista -menettelyllä korkeimmalta oikeudelta (Supremo Tribunal de Justiça).

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Viranomaiset, joilla on toimivalta antaa eurooppalainen perintötodistus, ovat rekisterinpitäjät (conservadores), joilla on väestörekisterilain (Código do Registo Civil), sellaisena kuin se on muutettuna, 210 A – 210 R §:ssä tarkoitettu toimivalta yksinkertaisissa perintömenettelyissä.

Luettelo rekisteritoimistoista (conservatórias), joilla on toimivalta antaa eurooppalainen perintötodistus, on saatavilla verkkosivulla: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/servicos-externos-docs/contactos/balcao-das-herancas-e-locais

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Toimivaltaiset viranomaiset, joissa eurooppalaisen perintötodistuksen antaneen viranomaisen päätös voidaan riitauttaa 72 artiklan mukaisesti, ovat kyseisen rekisteritoimiston toimialueen alueellisen tuomioistuimen (ensimmäinen oikeusaste) yleisten asioiden jaostot tai siviiliasioiden jaostot (jos tuomioistuimessa on tämä jaosto).

Hakijan on 15 päivän kuluessa siitä, kun kyseinen päätös on annettu tiedoksi, esitettävä rekisteritoimistolle tuomioistuimen tuomarille osoitettu muutoksenhakukirjelmä ja haluamansa liiteasiakirjat (väestörekisterilain (Código do Registo Civil), sellaisena kuin se on muutettuna, 286 ja 288 §).

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Sovellettaessa 3 artiklan 2 kohtaa perintöasioissa toimivaltaisia ovat tuomioistuinten lisäksi notaarit (Nótarios), jotka hoitavat lainkäyttötehtäviä.

Notaareilla on toimivalta hoitaa kaikki perunkirjoitukseen liittyvät toimet ja vahvistaa edesmenneen henkilön perilliset perunkirjoitukseen sovellettavan uuden oikeudellisen kehyksen myötä, joka on hyväksytty 5. maaliskuuta annetulla lailla nro 23/2013, sellaisena kuin se on muutettuna, ja josta on säädetty 26. elokuuta annetulla päätöksellä nro 278/2013, sellaisena kuin se on muutettuna. Tämä ei kuitenkaan koske tapauksia, joissa asianosaiset ohjataan tuomioistuinkäsittelyn piiriin.

Päivitetty viimeksi: 14/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Periminen - Romania

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanokelpoisiksi julistamista tai täytäntöönpanoa koskevat hakemukset kuuluvat Romaniassa alioikeuksien (tribunal) toimivaltaan (siviiliprosessilain 95 §:n 1 momentti ja 1098 §). Päätösten tunnustamista ja täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat valitukset kuuluvat muutoksenhakutuomioistuimen (curte de apel) toimivaltaan (siviiliprosessilaista annetun lain nro 134/2010 96 §:n 2 momentti).

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Recurs-muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) (siviiliprosessilain 97 §:n 1 momentti).

Korkeimman oikeiden toimipaikka on osoitteessa Str. Batiștei nr. 25, Sector 2, cod 020934, Bukarest.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Notaari tai tuomioistuin.

Tietyistä toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen tiettyjen yhteisön asetusten soveltamiseksi Romanian liityttyä Euroopan unioniin, annetun hallituksen erityisasetuksen nro 119/2006 täydentämisestä sekä julkisista notaareista ja näiden tehtävistä annetun lain nro 36/1995 muuttamisesta ja täydentämisestä annetun lain nro 206/2016 I^6 §:n mukaan

asetuksen N:o 650/2012 VI luvun mukainen eurooppalainen perintötodistus annetaan kenen tahansa asetuksen 63 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun henkilön pyynnöstä, ja sen antaa notaari, joka on laatinut tai jonka arkistossa perintötodistus on. Jos perintötodistuksen antaneen notaarin arkistoa säilytetään Romanian lain mukaisesti notaarikamarissa (Camera Notarilor Publici), eurooppalaisen perintötodistuksen antaa notaari, jonka notaarikamarin hallintoneuvoston puheenjohtaja on nimennyt tähän tehtävään [lain nro 206/2016 3 §:n 1 momentti].

Julkisten notaarien nimet ja yhteystiedot on esitetty Romanian julkisten notaarien yhdistyksen (Uniunea Naționale a Notarilor Publici din România) verkkosivuilla osoitteessaLinkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.uniuneanotarilor.ro/?p=2.2.3&lang=ro.

Jos perillisasema, jäämistön laajuus ja/tai perillisten perintöoikeuksien ja -velvollisuuksien laajuus on vahvistettu tuomioistuimen päätöksellä, eurooppalaisen perintötodistuksen laatii päätöksen antanut tuomioistuin.

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Asetuksen N:o 650/2012 72 artiklan mukaiset riitauttamiset ratkaisee tuomioistuin, joka on laatinut tai oikaissut eurooppalaisen perintötodistuksen, muuttanut sitä tai peruuttanut sen, tai tapauksen mukaan alueellinen tuomioistuin, jonka yhteydessä sen laatinut notaari toimii. Riitauttamisen ratkaisua koskevasta päätöksestä voi tehdä ainoastaan apel-muutoksenhaun [lain nro 206/2016 I^6 §, 5 §:n 1 momentti].

Eurooppalaisen perintötodistuksen oikaisua, muuttamista tai peruuttamista koskevat hakemukset kuuluvat laatijan eli tapauksen mukaan notaarin tai tuomioistuimen toimivaltaan [lain nro 206/2016 I^6 §, 5 §:n 1 momentti].

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Ei sovelleta.

Päivitetty viimeksi: 16/02/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Periminen - Slovenia

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toimivalta ratkaista 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia on aluetuomioistuimilla (okrožno sodišče).

Luettelo aluetuomioistuimista

Toimivalta ratkaista 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja on aluetuomioistuimilla (okrožno sodišče).

Luettelo aluetuomioistuimista

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Asianosainen voi hakea muutosta päätökseen, jonka aluetuomioistuin on tehnyt täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevan päätöksen vastustamisesta. Muutosta on haettava 30 päivän kuluessa siitä, kun muutoksenhaun kohteena oleva päätös on annettu tiedoksi. Muutoksenhaku esitetään aluetuomioistuimelle, joka välittää sen korkeimmalle oikeudelle. Muutoksenhaku annetaan tiedoksi vastapuolelle, jonka on vastattava 30 päivän kuluessa tiedoksiannosta. Muutoksenhaun ratkaisee korkein oikeus.

Vrhovno sodišče RS (Slovenian korkein oikeus)
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana

Puhelin: (01) 366 44 44
Faksi: (01) 366 43 01
Sähköposti: urad.vsrs@sodisce.si

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Eurooppalaisen perintötodistuksen antaa se paikallistuomioistuin (okrajno sodišče), joka on ratkaissut perintöasian.

Luettelo paikallistuomioistuimista

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Kuka tahansa, jolla on oikeus hakea eurooppalaista perintötodistusta, voi hakea muutosta seuraaviin päätöksiin: tuomioistuimen päätös eurooppalaista perintötodistusta koskevasta hakemuksesta, päätös eurooppalaisen perintötodistuksen oikaisemisesta, päätös eurooppalaisen perintötodistuksen muuttamisesta ja päätös eurooppalaisen perintötodistuksen kumoamisesta. Muutoksenhaku on esitettävä tuomioistuimelle, joka on antanut päätöksen perintöasiassa, 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu tiedoksi. Muutoksenhaku ei lykkää päätöksen täytäntöönpanoa.

Tuomioistuin, jolta muutosta on haettu, voi muuttaa tai kumota aiemman päätöksensä vain antamalla uuden päätöksen. Jos se ei anna uutta päätöstä, se saattaa muutoksenhaun ylemmän tuomioistuimen (višje sodišče) ratkaistavaksi.

Luettelo ylemmistä tuomioistuimista

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Sloveniassa tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta perintöasioissa ja näin ollen ei ole 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja muita viranomaisia tai oikeusalan ammattilaisia, jotka ovat toimivaltaisia perintöasioissa ja hoitavat oikeudellisia tehtäviä tai jotka toimivat oikeusviranomaisen antaman valtuutuksen nojalla tai oikeusviranomaisen valvonnassa.

Päivitetty viimeksi: 06/06/2019

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Periminen - Slovakia

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Toimivalta tehdä päätös täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevista hakemuksista kuuluu 45 artiklan 1 kohdan mukaisesti piirituomioistuimille (okresné súdy).

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevista hakemuksista 45 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehtyjen päätösten muutoksenhakua koskeva toimivalta kuuluu 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti alueoikeuksille (krajské súdy). Muutoksenhaku tehdään sen piirituomioistuimen välityksellä, jonka päätökseen muutosta haetaan.

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Muutoksenhaun johdosta tehty päätös riitautetaan 51 artiklan mukaisesti valituksella ylimpään oikeusasteeseen (dovolanie). Valituksesta tekee päätöksen Slovakian korkein oikeus (Najvyšší súd Slovenskej republiky), ja se tehdään sen piirituomioistuimen välityksellä, joka ratkaisi asian ensimmäisessä oikeusasteessa. Ylimpään oikeusasteeseen tehtävän valituksen ei tarvitse välttämättä koskea pelkästään muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen oikeudellisia virheitä.

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Viranomaiset, joilla on toimivalta antaa todistus 64 artiklan nojalla:

  • Ennen perintöasiaan liittyvän menettelyn lopullista päättämistä ja myös tämän menettelyn lopullisen päättämisen jälkeen tuomioistuimen valtuuttama notaari (notár poverený súdom).

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Asetuksen 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt:

  • Muutosta on haettava 15 päivän kuluessa eurooppalaisen perintötodistuksen tiedoksiantamisesta piirituomioistuimelta, joka valtuutti notaarin toimimaan perintöasiassa. Muutoksenhaulla on lykkäävä vaikutus. Eurooppalaista perintötodistusta koskevan muutoksenhaun käsittelee piirituomioistuin.

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja muita viranomaisia ja oikeusalan ammattilaisia ei ole.

Päivitetty viimeksi: 24/05/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Periminen - Suomi

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

Täytäntöönpanokelpoiseksi julistaminen:

Käräjäoikeus

Yhteystiedot: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/yleisettuomioistuimet/karajaoikeudet.html

 

Valitus käräjäoikeuden antamasta päätöksestä:

Hovioikeus

Yhteystiedot: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/tuomioistuinlaitos/tuomioistuimet/yleisettuomioistuimet/hovioikeudet.html

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

Korkein oikeus

Yhteystiedot: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://korkeinoikeus.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Asetuksen 51 artiklassa tarkoitettu muutoksenhakumenettely on valitus korkeimpaan oikeuteen, jos se myöntää valitusluvan (Oikeudenkäymiskaari 30 luku, 1-3§).

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Todistuksen antaa:

 

Digi- ja väestötietovirasto

Lintulahdenkuja 2

00530 Helsinki

Puhelin: +358 29 55 390 99

Sähköpostiosoite: perintotodistus(at)ddv.fi

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Muutosta haetaan:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Radanrakentajantie 5

00520 Helsinki

Asiakaspalvelu/kirjaamo: +358 29 56 42 069

Faksi: +358 29 56 45079

sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

Tuomioistuimen määräämä pesänjakaja

Päivitetty viimeksi: 02/08/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Periminen - Ruotsi

78 artiklan a alakohta - niiden tuomioistuinten tai viranomaisten nimet ja yhteystiedot, joilla on toimivalta käsitellä 45 artiklan 1 kohdan mukaisia täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevia hakemuksia ja 50 artiklan 2 kohdan mukaisia tällaisista hakemuksista tehtyjä päätöksiä koskevia muutoksenhakuja

45 artiklan 1 kohdan mukaiset täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevat hakemukset

- käräjäoikeus (tingsrätt)

50 artiklan 2 kohdan mukainen muutoksenhaku

- 50 artiklan 2 kohdan mukainen muutoksenhaku osoitetaan päätöksen antaneelle tuomioistuimelle.

- käräjäoikeus

78 artiklan b alakohta - 51 artiklassa tarkoitetut menettelyt muutoksenhaun johdosta tehdyn päätöksen riitauttamiseksi

- hovioikeus (hovrätt) ja korkein oikeus (Högsta domstolen)

78 artiklan c alakohta - asiaankuuluvat tiedot viranomaisista, jotka ovat toimivaltaisia antamaan todistuksen 64 artiklan nojalla

Ruotsin verovirasto (Skatteverket)

171 94 Solna

78 artiklan d alakohta - 72 artiklassa tarkoitetut muutoksenhakumenettelyt

Menettely: Muutoksenhakuun sovelletaan tuomioistuinasioista annettua lakia (lagen om domstolsärenden, 1996:242), ellei perintöasetuksesta muuta seuraa.

Nimet: - käräjäoikeus, hovioikeus ja korkein oikeus

79 artiklan - 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävän luettelon laatiminen ja myöhempi muuttaminen

a) Ruotsin verovirasto

b) pesänjakaja (skiftesman)

c) testamentin toimeenpanija (testamentsexekutor), kun tämä ilman erityistä määräystä toimii pesänjakajana

d) erityinen jäämistön hoitaja (boutredningsman), kun tämä ilman erityistä määräystä toimii pesänjakajana

Päivitetty viimeksi: 09/11/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.