Nasljeđivanje

Austrija

Sadržaj omogućio
Austrija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Austrija

Obiteljsko pravo – nasljedne stvari


*obvezan unos

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Sudovi nadležni za obradu zahtjeva u skladu s člankom 45. stavkom 1. okružni su sudovi (Bezirksgerichte).

Sud nadležan za rješavanje žalbi protiv odluka o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2. jest viši regionalni sud (Landesgericht), a žalba se podnosi putem okružnog suda koji je donio odluku.

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Žalbe u vezi s pravnim pitanjem (Revisionsrekurs) podnose se Vrhovnom sudu (Oberster Gerichtshof) putem okružnog suda koji je donio odluku u prvom stupnju.

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Europsku potvrdu o nasljeđivanju izdaje okružni sud (povjerenik suda – Gerichtskommissär, tj. javni bilježnik u svojstvu pravosudnog tijela).

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Sudac okružnog suda odlučuje i o pritužbama stranaka koje smatraju da izdana potvrda o nasljeđivanju sadržava pogreške. Žalba protiv odluke suca može se podnijeti višem regionalnom sudu putem okružnog suda koji je donio odluku u prvom stupnju u roku od 14 dana od obavijesti.

Ako povjerenik suda nije siguran da se potvrda o nasljeđivanju može izdati u skladu sa zahtjevom, proslijedit će zahtjev sucu, a sudac će odlučiti hoće li i na koji način povjerenik suda izdati potvrdu.

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

U Austriji ne postoji ni jedno drugo tijelo ni pravna struka s nadležnošću u tom području u smislu članka 3. stavka 2.

Posljednji put ažurirano: 27/06/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.