Nasljeđivanje

Belgija

Sadržaj omogućio
Belgija

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Belgija

Obiteljsko pravo – nasljedne stvari


*obvezan unos

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Zahtjevi za proglašenje izvršivosti: prvostupanjski sud (tribunal de première instance)

Žalbe na odluke o takvim zahtjevima:

– za podnošenje prigovora: prvostupanjski sud (tribunal de première instance)

– za podnošenje žalbe: Žalbeni sud (la Cour d'appel)

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Kasacijski sud ocjenjuje zakonitost presuda. Taj sud ne daje mišljenje o predmetu. Podnošenje kasacijske žalbe posebni je postupak. Kasacijski sud provjerava samo krši li se „krajnjom”odlukom ili presudom (to jest nakon što su se iscrpila uobičajena pravna sredstva, posebno žalba i prigovor) zakon ili pravilo nacionalnog prava. Ako je to slučaj, Kasacijski sud poništit će spornu odluku i uputiti predmet drugom nadležnom tijelu. To će nadležno tijelo morati ponovno odlučiti o meritumu predmeta (vraćanje predmeta nakon žalbe).

Cour de cassation (Kasacijski sud)

Palais de justice
Place Poelaert 1
1000 Bruxelles

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Nadležna su tijela za izdavanje potvrda na temelju članka 64. javni bilježnici.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Zakonom od 13. srpnja 2013. osnovan je Obiteljski sud kao odjel prvostupanjskog suda. Novim se zakonom uvodi pokretanje postupka na zahtjev u svrhu pojednostavnjenja i snižavanja troškova povezanih sa sudskim postupcima. Međutim, u brojnim je slučajevima pokretanje postupka uručivanjem sudskog poziva drugoj stranci i dalje moguće, čime se tužitelju omogućuje preciznije određivanje datuma na koji će se predmet uputiti sudu.

Posljednji put ažurirano: 17/06/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.