Nasljeđivanje

Bugarska

Sadržaj omogućio
Bugarska

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Zahtjev za izvršenje sudske odluke ili drugog akta donesenog u drugoj državi članici Europske unije podnosi se pokrajinskom sudu na čijem je području stalna adresa ili sjedište dužnika ili mjesto izvršenja (članak 627. točka (e) podtočka 1. Zakona o parničnom postupku).

Sud koji ima mjesnu nadležnost može se pronaći putem dostupne tražilice.

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Žalba na odluku prvostupanjskog suda podnosi se Žalbenom sudu u Sofiji (članak 627. točka (e) podtočka 6. prva alineja Zakona o parničnom postupku).

Žalba na odluku Žalbenog suda u Sofiji podnosi se Vrhovnom kasacijskom sudu (članak 627. točka (e) podtočka 6. druga alineja Zakona o parničnom postupku).

Odredbe nacionalnog građanskog prava o takvim žalbenim postupcima i daljnjim žalbama sadržane su u poglavljima 20. i 22. Zakona o parničnom postupku.

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Ako je u skladu s člancima 4., 7. 10. i 11. Uredbe (EU) br. 650/2012 nadležan bugarski sud, zahtjev za izdavanje Europske potvrde o nasljeđivanju podnosi se okružnom sudu na čijem je području posljednja stalna adresa preminule osobe ili, ako nema stalne adrese, njezina posljednja adresa u Bugarskoj. Ako ne postoji adresa u Bugarskoj, zahtjev se podnosi okružnom sudu u Sofiji (članak 627. točka (f) podtočka 1. Zakona o parničnom postupku).

Okružni sud koji ima mjesnu nadležnost može se pronaći putem internetske tražilice.

Ni jedno drugo tijelo nije nadležno za izdavanje Europske potvrde o nasljeđivanju.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Žalbe na Europsku potvrdu o nasljeđivanju ili na odluku o odbijanju izdavanja te potvrde podnose se odgovarajućem pokrajinskom sudu u roku od mjesec dana od datuma dostave. Ako je izdana Europska potvrda o nasljeđivanju netočna ili odluka o odbijanju izdavanja potvrde neutemeljena, sud u cijelosti ili djelomično ukida odluku te vraća predmet prvostupanjskom sudu uz obvezujuće upute (članak 627. točka (f) podtočka 3. Zakona o parničnom postupku).

Žalba na odluke koje se donose u vezi sa zahtjevom za ispravak, izmjenu ili povlačenje Europske potvrde o nasljeđivanju podnosi se odgovarajućem pokrajinskom sudu u roku od dva tjedna od dana dostave. Ako je izdana Europska potvrda o nasljeđivanju netočna ili odluka o odbijanju ispravka, izmjene ili povlačenja potvrde neutemeljena, sud u cijelosti ili djelomično ukida odluku te vraća predmet prvostupanjskom sudu uz obvezujuće upute (članak 627. točka (g) podtočka 1. Zakona o parničnom postupku).

Žalba na odluku o poništenju valjanosti Europske potvrde o nasljeđivanju koju je izdao okružni sud podnosi se pokrajinskom sudu u roku od tjedan dana (članak 627. točka (h) Zakona o parničnom postupku).

Pitanja koja nisu uređena Uredbom (EU) br. 650/2012 ili pravilima posebno utvrđenima Zakonom o parničnom postupku u vezi s postupkom izdavanja Europske potvrde o nasljeđivanju obuhvaćena su općim propisima koji su primjenjivi na izvanparnične postupke (poglavlje 49. Zakona o parničnom postupku).

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

U Bugarskoj samo sami sudovi odgovaraju definiciji „suda“ iz članka 3. stavka 2.

Posljednji put ažurirano: 26/09/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.