Nasljeđivanje

Češka

Sadržaj omogućio
Češka

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

U skladu s člankom 45. stavkom 1. Uredbe zahtjeve za proglašenje izvršivosti razmatra okružni sud (okresní soud) (u Pragu je to obvodní soud, a u Brnu Městský soud).

U skladu s člankom 50. stavkom 2. Uredbe žalbe na odluke o zahtjevima za proglašenje izvršivosti razmatra regionalni sud (krajský soud) (u Pragu je to Městský soud). Žalbe se podnose sudu koji je donio osporavanu odluku.

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Dopušteni su samo sljedeći izvanredni žalbeni postupci:

– zahtjev za poništenje (žaloba pro zmatečnost)

– zahtjev za obnovu postupka (žaloba na obnovu řízení)

– zahtjev za odlučivanje o žalbi (dovolání)

Svi navedeni izvanredni žalbeni postupci pokreću se na sudu koji je odlučivao o predmetu u prvom stupnju.

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Europsku potvrdu o nasljeđivanju može izdati samo sud. Ako su ostavinski postupci već pokrenuti, potvrdu izdaje sudski povjerenik suda nadležnog za te postupke u skladu s člankom 100. stavkom 1. Zakona br. 292/2013 o posebnim sudskim postupcima.

Ako je Europsku potvrdu o nasljeđivanju potrebno ispraviti, izmijeniti ili poništiti nakon završetka ostavinskog postupka, tu sudsku radnju ne može obaviti javni bilježnik koji djeluje kao sudski povjerenik jer više nije nadležan – više nije sudski povjerenik.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Regionalni sud (krajský soud) (u Pragu je to Městský soud) odlučuje u žalbenim postupcima koji su pokrenuti pred javnim bilježnikom koji djeluje kao sudski povjerenik ili okružnim sudom (okresní soud) čija se odluka osporava.

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

U skladu s člankom 100. stavkom 1. Zakona br. 292/2013 o posebnim sudskim postupcima umjesto prvostupanjskog suda u ostavinskim postupcima može odlučivati javni bilježnik koji djeluje kao sudski povjerenik s ovlaštenjem suda, ako nije drugačije određeno.

Posljednji put ažurirano: 03/06/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.