Nasljeđivanje

Estonija

Sadržaj omogućio
Estonija

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

U Estoniji sudovi nadležni za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. Uredbe su okružni sudovi. Postoje četiri okružna suda: sudovi u Harju, Pärnu, Tartu i Viru. Podaci za kontakt okružnih sudova dostupni su na njihovim internetskim stranicama.

U Estoniji sudovi nadležni za obradu žalbi na odluke o zahtjevima za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 50. stavkom 2. Uredbe su pokrajinski sudovi. Postoje dva pokrajinska suda: Pokrajinski sud u Tallinnu i Pokrajinski sud u Tartu. Podaci za kontakt pokrajinskih sudova dostupni su na njihovim internetskim stranicama.

Žalbe se pokrajinskim sudovima podnose preko okružnog suda čija se odluka osporava.

Kao drugostupanjski sud, Pokrajinski sud u Tallinnu razmatra žalbe protiv odluka okružnih sudova u Harju i Pärnu. Kao drugostupanjski sud, Pokrajinski sud u Tartu razmatra žalbe protiv odluka okružnih sudova u Tartu i Virnu.

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Za te je postupke u Estoniji nadležan Vrhovni sud. Žalba protiv odluke može se temeljiti isključivo na činjenici da je pokrajinski sud pri donošenju odluke pogrešno primijenio neku odredbu materijalnog prava ili teško prekršio neku odredbu postupovnog prava i ta je činjenica mogla dovesti do pogrešne sudske odluke.

Podaci za kontakt dostupni su na internetskim stranicama Vrhovnog suda.

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Europske potvrde o nasljeđivanju u Estoniji izdaju javni bilježnici, u skladu s člankom 64. Uredbe. Ažurirani podaci za kontakt svih estonskih javnih bilježnika dostupni su na internetskim stranicama Javnobilježničke komore, a možete ih pronaći i koristeći se tražilicom Pronađi bilježnika.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Ti su postupci u Estoniji u nadležnosti okružnih sudova.

Europska potvrda o nasljeđivanju koju je izdao javni bilježnik osporava se podnošenjem tužbenog zahtjeva okružnom sudu na čijem je području nadležnosti javni bilježnik koji je izdao Europsku potvrdu o nasljeđivanju. Okružni sud donosi sudsku odluku o tužbenom zahtjevu.

Žalba protiv odluke okružnog suda podnosi se pokrajinskog sudu, a žalba protiv odluke pokrajinskog suda podnosi se Vrhovnom sudu.

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

U Estoniji ne postoje takva tijela.

Posljednji put ažurirano: 29/03/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.