Nasljeđivanje

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Zahtjevi iz članka 45. podnose se voditelju tajništva Visokog suda (članci 509-1, 509-2 i 509-3 Zakona o parničnom postupku) ako se odnose na sudsku odluku ili sudsku nagodbu i predsjedniku Javnobilježničke komore ili, u slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, njegovu zamjeniku ako se odnose na javnu ispravu.

Žalbe iz članka 50. stavka 2. podnose se predsjedniku Visokog suda (članak 509-9 Zakona o parničnom postupku).

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Konačna odluka predsjednika Visokog suda može se pobijati samo podnošenjem kasacijske žalbe.

Razlozi za podnošenje žalbe mogu biti različiti (kršenje prava, prekoračenje ovlasti, nenadležnost suda, nepostojanje pravne osnove, nepostojanje razloga, proturječne presude itd.), no u svim slučajevima sudac ocjenjuje samo primjenu prava. To znači da kasacijski sud provjerava da odlukom nije prekršeno pravo ili da u njoj nije pogrešno primijenjena pravna norma, ali ne razmatra činjenice predmeta.

Kasacijski sud (La Cour de cassation)

5 quai de l’horloge

75055 Pariz

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Europsku potvrdu o nasljeđivanju izdaje javni bilježnik.

Vrhovno javnobilježničko vijeće krovna je organizacija javnih bilježnika u Francuskoj.

Vrhovno javnobilježničko vijeće (Conseil supérieur du notariat)

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Pariz

Internetska stranica: http://www.notaires.fr/fr

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Žalbe iz članka 72. podnose se predsjedniku Visokog suda u mjestu u kojem se nalazi ured javnog bilježnika (članak 1381-4 Zakona o parničnom postupku).

Žalbe se podnose u roku od 15 dana od izdavanja ili dostave ovjerenog primjerka Europske potvrde o nasljeđivanju ili od primitka odluke o Europskoj potvrdi o nasljeđivanju.

Predsjednik Visokog suda donosi konačnu odluku o zahtjevu. Saslušavaju se ili pozivaju podnositelj zahtjeva, javni bilježnik koji je izdao ispravu i, ako je primjenjivo, stranka koja traži izdavanje Europske potvrde o nasljeđivanju, ako se razlikuje od podnositelja zahtjeva. Javnog se bilježnika obavješćuje o odluci.

Ako predsjednik Visokog suda naloži izdavanje, ispravak ili izmjenu Europske potvrde o nasljeđivanju, može to učiniti sam ili naložiti javnom bilježniku da to učini.

Ako predsjednik Visokog suda naloži povlačenje Europske potvrde o nasljeđivanju ili obustavu njezinih učinaka, javni bilježnik bez odlaganja o tome obavješćuje sve osobe kojima je izdan njezin ovjereni primjerak. Primjerci Europske potvrde o nasljeđivanju ne smiju se izdavati dok je na snazi obustava njezinih učinaka.

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.

Nije primjenjivo

Posljednji put ažurirano: 07/05/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.