Nasljeđivanje

Francuska

Sadržaj omogućio
Francuska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Francuska

Obiteljsko pravo – nasljedne stvari


*obvezan unos

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Zahtjevi iz članka 45. podnose se voditelju tajništva (directeur de greffe) suda kombinirane nadležnosti (tribunal judiciaire) (članci 509-1 i 509-2 Zakona o parničnom postupku (code de procédure civile)) ako se odnose na sudsku odluku ili sudsku nagodbu i predsjedniku Javnobilježničke komore (chambre des notaires) ili, u slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika, njegovu zamjeniku ako se odnose na javnu ispravu (članak 509-3 Zakona o parničnom postupku).

Žalbe iz članka 50. stavka 2. podnose se predsjedniku suda kombinirane nadležnosti (članak 509-9 Zakona o parničnom postupku).

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Konačna odluka predsjednika suda kombinirane nadležnosti može se pobiti samo podnošenjem žalbe kasacijskom sudu (Cour de cassation) u vezi s pravnim pitanjem (pourvoi en cassation).

Razlozi za podnošenje žalbe mogu biti različiti (kršenje prava, prekoračenje ovlasti, nenadležnost suda, nepostojanje pravne osnove, nepostojanje razloga, proturječne presude itd.), no u svim slučajevima sudac ocjenjuje samo primjenu prava. To znači da kasacijski sud provjerava da odlukom nije prekršeno pravo ili da u njoj nije pogrešno primijenjena pravna norma, ali ne razmatra činjenice predmeta.

Kasacijski sud (La Cour de cassation)

5 quai de l’horloge

75055 Pariz

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Europsku potvrdu o nasljeđivanju izdaje javni bilježnik.

Vrhovno javnobilježničko vijeće (Conseil supérieur du notariat) krovna je organizacija javnih bilježnika u Francuskoj.

Vrhovno javnobilježničko vijeće (Conseil supérieur du notariat)

60 boulevard de la Tour-Maubourg

75007 Pariz

Internetske stranice: https://www.notaires.fr/fr

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Žalbe iz članka 72. podnose se predsjedniku suda kombinirane nadležnosti u mjestu u kojem se nalazi ured javnog bilježnika (članak 1381-4 Zakona o parničnom postupku).

Žalbe se podnose u roku od 15 dana od izdavanja ili dostave ovjerenog primjerka Europske potvrde o nasljeđivanju ili od primitka odluke o Europskoj potvrdi o nasljeđivanju.

Predsjednik suda kombinirane nadležnosti donosi konačnu odluku o zahtjevu. Saslušavaju se ili pozivaju podnositelj zahtjeva, javni bilježnik koji je izdao ispravu i, ako je primjenjivo, stranka koja traži izdavanje Europske potvrde o nasljeđivanju, ako se razlikuje od podnositelja zahtjeva. Javnog se bilježnika obavješćuje o odluci.

Ako predsjednik suda naloži izdavanje, ispravak ili izmjenu Europske potvrde o nasljeđivanju, može to učiniti sam ili naložiti javnom bilježniku da to učini.

Ako predsjednik suda naloži povlačenje Europske potvrde o nasljeđivanju ili obustavu njezinih učinaka, javni bilježnik bez odlaganja o tome obavješćuje sve osobe kojima je izdan njezin ovjereni primjerak. Primjerci Europske potvrde o nasljeđivanju ne smiju se izdavati dok je na snazi obustava njezinih učinaka.

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

Nije primjenjivo

Posljednji put ažurirano: 15/12/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.