Nasljeđivanje

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Njemačka

Obiteljsko pravo – nasljedne stvari


*obvezan unos

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

– Regionalni sud (Landgericht)

– viši regionalni sud (Oberlandesgericht).

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Daljnja žalba

– Savezni vrhovni sud [Bundesgerichtshof – BGH].

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

  • Okružni sud (Amtsgericht)
  • u Baden-Wurttembergu: javni bilježnik (Amtsnotariat).

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

– Viši regionalni sud (Oberlandesgericht)

Žalba se podnosi u roku od jednog mjeseca od datuma kada je osoba koja ima pravo žalbe obaviještena o odluci.

Ako osoba ima uobičajeno boravište u inozemstvu, rok se produljuje na dva mjeseca.

Žalba se podnosi u pisanom obliku ili u obliku pisanog zapisa usmene izjave dane na sudu te se u njoj mogu postaviti i pravna i činjenična pitanja.

Žalba se automatski prosljeđuje višem regionalnom sudu.

Viši regionalni sud može o predmetu odlučiti sam ili ga vratiti nižem sudu s uputom da treba odlučiti prema mišljenju višeg regionalnog suda.

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

Nije primjenjivo.

Posljednji put ažurirano: 08/07/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.