Nasljeđivanje

Latvija

Sadržaj omogućio
Latvija

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Odluka stranog suda koja je izvršiva u državi u kojoj je donesena bit će izvršiva u Latviji nakon što ondje bude priznata u skladu s važećim postupkom.

Osim ako je relevantnim konvencijama i propisima predviđeno drugačije, postupak za dobivanje potvrde o izvršivosti navedene u Uredbi (EU) br. 650/2012 utvrđen je u poglavlju 77. Zakona o parničnom postupku (Civilprocesa likuma), koje se odnosi na priznavanje odluka stranih sudova. Stoga je sud nadležan za odlučivanje o zahtjevima za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. okružni ili općinski sud (rajona (pilsētas) tiesa) u mjestu u kojem se odluka treba izvršiti ili u mjestu prijavljenog boravišta tuženika, a ako ta mjesta nisu poznata, u mjestu stvarnog boravišta tuženika ili u mjestu u kojem tuženik ima registrirano sjedište.

Odluka okružnog ili općinskog suda kojom se priznaje ili odbija priznati odluka stranog suda može se osporiti podnošenjem dodatne žalbe (blakus sūdzība) regionalnom sudu (apgabaltiesa), a odluka regionalnog suda može se osporiti podnošenjem dodatne žalbe Vrhovnom sudu (Augstākā tiesa).

Popis okružnih ili općinskih te regionalnih sudova dostupan je ovdje: Portal latvijskih sudova

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Odluka okružnog ili općinskog suda kojom se priznaje ili odbija priznati odluka stranog suda može se osporiti podnošenjem dodatne žalbe regionalnom sudu, a odluka regionalnog suda može se osporiti podnošenjem dodatne žalbe Vrhovnom sudu.

Stranka u postupku čije se mjesto prijavljenog boravišta nalazi u Latviji ili, ako to mjesto nije poznato, čije se mjesto stvarnog boravišta ili registrirano sjedište nalazi u Latviji, može podnijeti dodatnu žalbu u roku od 30 dana od primitka primjerka odluke. Stranka u postupku čije se mjesto prijavljenog boravišta, mjesto stvarnog boravišta ili registrirano sjedište ne nalazi u Latviji može podnijeti dodatnu žalbu u roku od 60 dana od primitka primjerka odluke.

Popis latvijskih sudova dostupan je ovdje: Portal latvijskih sudova

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Pod uvjetom da je Latvija nadležna za odlučivanje u pitanjima prekograničnog nasljeđivanja iz članaka 4., 7., 10. i 11. Uredbe (EU) br. 650/2012, Europsku potvrdu o nasljeđivanju može izdati bilo koji ovlašteni javni bilježnik (zvērināts notārs).

Popis ovlaštenih javnih bilježnika dostupan je ovdje: internetska stranica javnih bilježnika

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Na zahtjev zainteresirane strane ovlašteni javni bilježnik koji je sastavio Europsku potvrdu o nasljeđivanju može je ispraviti, izmijeniti ili opozvati u skladu s člankom 71. Uredbe (EU) br. 650/2012, a može i privremeno obustaviti njezine učinke u skladu s člankom 73. Uredbe.

U tu svrhu javni bilježnik mora sastaviti javnobilježničku ispravu (notariāls akts) kojom se potvrda ispravlja, izmjenjuje ili opoziva i bez odgode obavijestiti sve osobe kojima su izdani ovjereni preslici potvrde ili izvaci iz nje.

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

U skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 650/2012 i člankom 324.1 Zakona o javnom bilježništvu (Notariāta likums), javni bilježnik koji odlučuje u predmetu prekograničnog nasljeđivanja primijenit će pravila Zakona o javnom bilježništvu osim ako je drukčije predviđeno pravom Europske unije koje se izravno primjenjuje u Latviji.

Zahtjev za nasljeđivanje (mantošanas iesniegums) mora se podnijeti javnom bilježniku koji djeluje na području navedenom u članku 252. Zakona o javnom bilježništvu, ali ako je mjesto prijavljenog boravišta umrlog ili mjesto na kojem se nalazi nekretnina ili veći dio nje nepoznato, zahtjev se može podnijeti bilo kojem ovlaštenom javnom bilježniku.

Postupak za dobivanje potvrde o izvršivosti presude potrebno je pokrenuti pred okružnim ili općinskim sudom.

Popis ovlaštenih javnih bilježnika dostupan je ovdje: internetska stranica javnih bilježnika.

Posljednji put ažurirano: 05/06/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.