Nasljeđivanje

Litva

Sadržaj omogućio
Litva

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Litva

Obiteljsko pravo – nasljedne stvari


*obvezan unos

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Žalbeni sud u Litvi (Lietuvos apeliacinis teismas)

Adresa: Gedimino pr. 40/1, LT-01503 Vilnius, Litva

Telefon: (+370 70) 663 685

Telefaks: (+370 70) 663 060

E-adresa: apeliacinis@apeliacinis.lt, apeliacinis@teismas.lt

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Vrhovni sud Litve (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas)

Adresa: Gynėjų g. 6, LT-01109 Vilnius, Litva
Telefon: (+370 5) 2 616 466
Telefaks: (+370 5) 2 616 813
E-adresa: lat@teismas.lt

Postupak predviđa kasacijsku žalbu podnesenu u skladu s nacionalnim pravilima kojima se uređuje postupak pred kasacijskim sudom. Na temelju odredbi Zakona o parničnom postupku Republike Litve (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas) kasacijski postupak moguć je samo ako postoje sljedeći razlozi: (1) povreda pravila materijalnog ili postupovnog prava od bitnog značaja za jedinstveno tumačenje i primjenu prava ako je takva povreda mogla utjecati na donošenje nezakonite presude/odluke; (2) osporena presuda/odluka suda različita je od ustaljene sudske prakse Vrhovnog suda Litve; (3) kad je riječ o spornom pravnom pitanju sudska praksa Vrhovnog suda Litve nije ujednačena. Kasacijski sud, ne prelazeći granice žalbenog zahtjeva, provjerava osporenu presudu i/ili odluku isključivo u smislu primjene mjerodavnog prava.

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Javni bilježnik u mjestu otvaranja nasljedstva. Područje koje pokrivaju javni bilježnici u ostavinskim predmetima određuje ministar pravosuđa Republike Litve.

Ažurirani popis javnih bilježnika, ažurirani podaci za kontakt i područje za koje su javni bilježnici nadležni u ostavinskim predmetima dostupni su na internetskim stranicama https://notarurumai.lt/notarai/pagal-darbuotojus.

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Okružni sud (apylinkės teismas) u mjestu poslovanja javnog bilježnika.

Prema litavskom Zakonu o javnom bilježništvu (Notariato įstatymas) svaka zainteresirana osoba koja smatra da je izdavanje javnobilježničkog akta ili odbijanje izdavanja javnobilježničkog akta nezakonito ima pravo na žalbu pred sudom u mjestu u kojem se nalazi javnobilježnički ured. Prema Zakonu o parničnom postupku Republike Litve (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas) nepodnošenje žalbe ne utječe na pravo na sudsku zaštitu radi naknade štete proizašle iz nezakonitih radnji javnog bilježnika. Žalbe na javnobilježničke isprave mogu se podnijeti najkasnije u roku od dvadeset dana od dana kada je podnositelj žalbe saznao ili morao saznati za osporeni akt ili odbijanje izdavanja akta, ali ne kasnije od devedeset dana od izdavanja osporenog akta. Predmeti koji se odnose na javnobilježničke akte rješavaju se sudskom odlukom. Ako je žalba prihvaćena, sud poništava javnobilježnički akt ili nalaže javnom bilježniku izdavanje predmetnog akta. Protiv sudske odluke povezane s javnobilježničkim aktom može se podnijeti odvojena žalba žalbenom sudu.

Podaci za kontakt okružnih sudova

Posljednji put ažurirano: 07/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.