Nasljeđivanje

Nizozemska

Sadržaj omogućio
Nizozemska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Nizozemska

Obiteljsko pravo – nasljedne stvari


*obvezan unos

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

Sudac okružnog suda (rechtbank) koji odlučuje o zahtjevima za privremenu pravnu zaštitu (voorzieningenrechter).

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Kasacijska žalba (beroep in cassatie) koja se podnosi Vrhovnom sudu (Hoge Raad). Vrhovni sud ne preispituje činjenice predmeta, nego sudi na temelju činjenica koje je utvrdio sud kojem je podnesena prva žalba (u ovom slučaju okružni sud). Vrhovni sud provjerava je li taj sud pravilno protumačio i primijenio zakon i je li konkretna presuda dovoljno i razumljivo potkrijepljena. Kasacijskim se postupkom nastoji promicati i osigurati pravna ujednačenost, razvoj prava i pravna zaštita.

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Javni bilježnik (notaris). Kontaktni podaci javnih bilježnika s posebnim stručnim znanjem mogu se dobiti od nizozemskog Kraljevskog strukovnog udruženja javnih bilježnika (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie – KNB).

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
Telefon: +31 70 3307111
Faks: +31 70 3602861
E-pošta: info@knb.nl
PO Box 16020, 2500 BA Den Haag
Adresa za posjetitelje: Spui 184, 2511 BW Den Haag

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Kantonalni sudac (kantonrechter) okružnog suda. Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva. Okružni sudac poziva sve zainteresirane strane. Zainteresirane strane mogu podnijeti odgovor na zahtjev prije početka postupka ili, uz odobrenje suca, tijekom postupka. Isto tako, svoju obranu u pogledu zahtjeva mogu iznijeti usmeno na raspravi. Na kraju rasprave sudac određuje datum donošenja presude.

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

U Nizozemskoj ne postoji tijelo iz članka 3. stavka 2. Uredbe.

Posljednji put ažurirano: 13/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.