Nasljeđivanje

Portugal

Sadržaj omogućio
Portugal

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA/TIJELA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Portugal

Obiteljsko pravo – nasljedne stvari


*obvezan unos

Članak 78. točka (a) - imena i kontaktne podatke sudova ili tijela nadležnih za obradu zahtjeva za proglašenje izvršivosti u skladu s člankom 45. stavkom 1. te žalbenim postupcima protiv odluke o takvim zahtjevima u skladu s člankom 50. stavkom 2.

U skladu s člankom 45. stavkom 1. sudovi nadležni za odlučivanje o zahtjevima za proglašenje izvršivosti su područni odjeli opće nadležnosti (Juízos de Competência Genérica) ili, ako postoje, područni građanski odjeli (Juízos Locais Cíveis) prvostupanjskih okružnih sudova (Tribunal de Comarca (1ª Instância).

U skladu s člankom 50. stavkom 2. žalbe protiv tih odluka razmatraju žalbeni sudovi (Tribunais da Relação).

Članak 78. točka (b) - postupke osporavanja odluke o žalbi navedene u članku 51.

Za potrebe članka 51. odluka donesena u žalbenom postupku može se osporavati samo podnošenjem žalbe u vezi s pravnim pitanjem (Recurso de revista) Vrhovnom sudu (Supremo Tribunal de Justiça).

Članak 78. točka (c) - relevantne podatke o tijelima nadležnim za izdavanje Potvrde u skladu s člankom 64.

Tijela ovlaštena za izdavanje Europske potvrde o nasljeđivanju su službenici koji vode registar (conservadores), odnosno osobe koje su nadležne za područje pojednostavnjenih postupaka nasljeđivanja, kako je predviđeno člancima 210.A do 210.R Zakona o građanskom registru (Código do Registo Civil)., kako je posljednje izmijenjen.

Popis registarskih ureda (conservatórias) koji izdaju Europsku potvrdu o nasljeđivanju dostupan je na: http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/servicos-externos-docs/contactos/balcao-das-herancas-e-locais

Članak 78. točka (d) - postupke pravne zaštite iz članka 72.

Za potrebe članka 72. žalbe protiv odluka službenika koji vodi registar razmatra područni odjel opće nadležnosti ili, ako postoji, područni građanski odjel okružnog prvostupanjskog suda u čijoj je mjesnoj nadležnosti relevantan registarski ured.

U roku od 15 dana nakon primanja obavijesti o odluci, podnositelj mora u matični ured donijeti izjavu o žalbi upućenu sucu zajedno s dokumentima koje želi dostaviti (članci 286. i 288. Zakona o građanskom registru (Código do Registo Civil, kako je posljednje izmijenjen.

Članak 79. - Uspostava i naknadna izmjena popisa koji sadrži podatke iz članka 3. stavka 2

Za potrebe članka 3. stavka 2. za predmete nasljeđivanja nadležni su i javni bilježnici koji mogu obavljati sudačke funkcije.

Javni bilježnici ovlašteni su za sastavljanje svih dokumenata i uvjeta za popise imovine, kao i za izdavanje potvrda o nasljeđivanju nasljednicima nakon smrti neke osobe, u skladu s novim pravnim okvirom o popisima imovine, odobrenim Zakonom br. 23/2013 od 5. ožujka 2013., kako je posljednje izmijenjen, koji je stupio na snagu Provedbenom uredbom br. 278/2013 od 26. kolovoza 2013., kako je posljednje izmijenjena, s izuzetkom predmeta u kojima se stranke upućuju na uobičajena pravna sredstva.

Posljednji put ažurirano: 13/03/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.